Chỉnh sửa thuộc tính vùng

Khi thực hiện phân tích tài liệu tự động, ABBYY FineReader phát hiện các loại vùng khác nhau trên các trang tài liệu, như Bảng, Hình ảnh, Văn bản, và Mã vạch. Chương trình cũng phân tích cấu trúc tài liệu và xác định tiêu đề và các thành phần bố cục khác như đầu trang, chân trang và chú thích.

Bạn có thể thay đổi thủ công các thuộc tính được xác định sai trong một số Văn bảnBảng vùng.

  1. Chọn một vùng trong ngăn Hình ảnh hoặc Thu phóng để hiển thị thuộc tính của vùng đó trong ngăn Thuộc tính vùng. Ngăn này hiển thị các thuộc tính có thể chỉnh sửa sau:
  2. Sau khi bạn đã thực hiện các thay đổi mong muốn, đảm bảo nhận dạng tài liệu lại lần nữa để những thay đổi mà bạn đã thực hiện với các vùng được phản chiếu trong văn bản được nhận dạng.

Để biết thêm thông tin về các vùng, xem Chỉnh sửa vùng.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.