Định dạng tài liệu được hỗ trợ

Bảng dưới đây liệt kê các định dạng được ABBYY FineReader 14 hỗ trợ.

Định dạng Đuôi mở rộng của tệp Định dạng đầu vào
cho OCR Editor
Định dạng đầu vào
cho PDF Editor / cho ABBYY So sánh tài liệu
Định dạng lưu
Tài liệu PDF *.pdf + + +
Định dạng văn bản có thể chỉnh sửa
Tài liệu Microsoft Word *.doc, *.docx - + +
Bảng tính Microsoft Excel 97-2003 *.xls, *.xlsx - + +
Bản trình chiếu Microsoft PowerPoint *.pptx - + +
*.ppt - + -
Hình vẽ Microsoft Visio *.vsd, *.vsdx - + / - -
Tài liệu HTML *.htm, *.html - + +
Rich Text Format *.rtf - + +
Tài liệu văn bản *.txt - + +
Tệp giá trị phân cách bằng dấu phẩy Microsoft Office Excel *.csv - - +
Văn bản OpenDocument *.odt - + +
*.ods - + -
*.odp - + -
Tài liệu FB2 *.fb2 - - +
Tài liệu EPUB *.epub - - +
Định dạng không thể chỉnh sửa
XPS (yêu cầu Microsoft .NET Framework 4) *.xps + + -
Tài liệu DjVu *.djvu, *.djv + + +
Hình ảnh
JPEG *.jpg, *.jpeg + + +
JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf, *.jpx, *.jpc + + +
PNG *.png + + +
TIFF *.tiff, *.tif + + +
BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +
GIF *.gif + + -
JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +
PCX *.dcx, *.pcx + + +

Để có thể chỉnh sửa văn bản ở định dạng cụ thể, máy tính của bạn phải được cài đặt phên bản Microsoft Office hoặc Apache OpenOffice phù hợp.

ABBYY So sánh tài liệu có thể lưu kết quả so sánh ở các định dạng sau:

  • Tài liệu PDF (*.pdf)
    Để xem tệp PDF, máy tính của bạn phải được cài đặt ứng dụng xem PDF. Để xem danh sách các điểm khác biệt, mở ngăn Nhận xét.
  • Tài liệu Microsoft Word (*.docx)

Nếu siêu dữ liệu của tài liệu có chứa thông tin về việc tuân thủ chuẩn PDF/A hoặc PDF/UA, nó sẽ được hiển thị trong cửa sổ Thuộc tính tài liệu.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.