Thêm đầu trang và chân trang

PDF Editor cho phép bạn thêm đầu trang và chân trang vào các trang của tài liệu PDF. Đầu trang và chân trang là các văn bản lặp lại đầu hoặc cuối trang mà bạn có thể đánh số trang, ghi tên tác giả, ngày hoặc thời gian tạo văn bản, hoặc Bates numbers để làm mục lục tài liệu.

Để thêm đầu trang hoặc chân trang vào tài liệu:

  1. Bấm vào nút.
  2. Chọn loại đầu trang hoặc chân trang mong muốn từ trình đơn thả xuống.

Đang tạo đầu trang/chân trang...

Đang chỉnh sửa đầu trang/chân trang...

Đang xóa đầu trang/chân trang khỏi danh sách...

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.