Yêu cầu máy trạm

  1. Bộ xử lý 32-bit (x86) hoặc 64-bit (x64), tốc độ 1 GHz trở lên với bộ hướng dẫn SSE2.
  2. Hệ điều hành Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2 (để làm việc với các giao diện được bản địa hóa, hệ điều hành phải hỗ trợ ngôn ngữ tương ứng).
  3. RAM 1 GB (khuyến nghị 4 GB) Cần thêm một RAM 512 MB cho mỗi bộ xử lý bổ sung trong hệ thống đa bộ xử lý.
  4. 1.2 GB để cài đặt tất cả các cấu phần chương trình; 1.2 GB để chương trình hoạt động.
  5. Thẻ video và màn hình hỗ trợ độ phân giải tối thiểu 1024*768.
  6. Bàn phím và chuột hoặc thiết bị trỏ khác.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.