Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách cài đặt và sử dụng ABBYY FineReader 14 mà bạn không thể tìm thấy câu trả lời trong Hướng dẫn của quản trị viên hệ thống này, vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của ABBYY hoặc đối tác của ABBYY. Để biết thông tin liên hệ, vui lòng tham khảo phần "Hỗ trợ" tại www.abbyy.com.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.