Bản quyền của

© 2017 ABBYY Production LLC. ABBYY, ABBYY FineReader, FineReader, ADRT và Công nghệ nhận dạng tài liệu có tính tương thích (Adaptive Document Recognition Technology) là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của ABBYY Software Ltd.

© 2000-2012 Datalogics, Inc.

Datalogics®, DL Logo®, PDF2IMG™ và DLE™ là thương hiệu của Datalogics, Inc.

© 1984-2012 Adobe Systems Incorporated và đơn vị cấp phép. Mọi quyền được bảo lưu.

Adobe®, Acrobat®, Adobe Logo®, Adobe PDF logo®, Adobe® PDF Library™, Powered by Adobe PDF Library logo, Reader® là các thương hiệu đã được đăng ký hoặc thương hiệu của Adobe Systems Incorporated tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Các phần của chương trình máy tính này là bản quyền © 2008 Celartem, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

Các phần của chương trình máy tính này là bản quyền © 2011 Caminova, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

Các phần của chương trình máy tính này là bản quyền © 2013 Cuminas, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

DjVu được bảo vệ theo Bằng sáng chế số 6,058,214 của Hoa Kỳ. Bằng sáng chế nước ngoài đang chờ cấp bằng sáng chế.

Hỗ trợ bởi AT&T Labs Technology.

© 2002-2008 Intel Corporation. Intel là thương hiệu của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Bản quyền © 1991-2016 Unicode, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

Phân phối theo Điều khoản sử dụng tại http://www.unicode.org/copyright.html.

Miễn phí cấp quyền cho bất kỳ ai có bản sao tệp tin dữ liệu Unicode và bất kỳ tài liệu liên quan ("Tệp tin Dữ liệu") hoặc phần mềm Unicode và bất kỳ tài liệu liên quan ("Phần mềm") để xử lý Tệp tin Dữ liệu hoặc Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, kết hợp, xuất bản, phân phát và/hoặc bán bản sao Tệp tin Dữ liệu hoặc Phần mềm và cấp phép cho người khác được cài đặt và sử dụng Tệp tin Dữ liệu hoặc Phần mềm, nếu (a) thông báo bản quyền và cấp phép được thể hiện trên tất cả bản sao Tệp tin Dữ liệu hoặc Phần mềm, (b) thông báo bản quyền và cấp phép này được thể hiện trên các tài liệu liên quan và (c) có thông báo rõ ràng trong mỗi Tệp tin Dữ liệu hoặc Phần mềm được chỉnh sửa và các tài liệu liên quan đến Tệp tin Dữ liệu hoặc Phần mềm rằng dữ liệu hoặc phần mềm đã được chỉnh sửa.

TỆP TIN DỮ LIỆU VÀ PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU ĐƯỢC BAO GỒM TRONG THÔNG BÁO NÀY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HAY DO HẬU QUẢ NÀO, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN, CHO DÙ TRONG HÀNH ĐỘNG CỦA HỢP ĐỒNG, DO SƠ SUẤT, HAY DO HÀNH ĐỘNG SAI LẦM CÁ NHÂN KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HAY HIỆU SUẤT CỦA TỆP TIN DỮ LIỆU HOẶC PHẦN MỀM.

Trừ khi có nêu trong thông báo này, tên của người giữ bản quyền sẽ không được sử dụng để quảng cáo hoặc tiếp thị bán hàng, sử dụng hoặc giao dịch khác cho các Tệp tin dữ liệu hoặc Phần mềm này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của người giữ bản quyền.

Unicode là thương hiệu đã được đăng ký của Unicode, Inc. ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

JasPer License Phiên bản 2.0:

Bản quyền © 2001-2006 Michael David Adams.

Bản quyền © 1999-2000 Image Power, Inc.

Bản quyền © 1999-2000 Đại học British Columbia.

Mọi quyền được bảo lưu.

Các phần của phần mềm này là bản quyền © 2009 The FreeType Project (www.freetype.org). Mọi quyền được bảo lưu.

Phần mềm này dựa trên một phần công sức của Independent JPEG Group.

PDF-XChange Standard © 2001-2013 của Tracker Software Products Ltd.

© Microsoft Corporation. Mọi quyền được bảo lưu. Microsoft, Active Directory, Excel, Office 365, OneDrive, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Visio, Windows, Windows Server, và Windows Design 2012 là thương hiệu đã được đăng ký hoặc thương hiệu của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Apache, OpenOffice và logo chim hải âu là thương hiệu của The Apache Software Foundation đăng ký tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Việc sử dụng các thương hiệu này không có nghĩa là đã được The Apache Software Foundation xác thực.

Bản quyền (c) 1997,1998,2002,2007 Adobe Systems Incorporated

Miễn phí cấp quyền cho bất kỳ ai có bản sao tệp tin tài liệu để sử dụng, sao chép, phát hành, phân phối, cấp giấy phép và/hoặc bán bản sao tài liệu hoặc cho phép người khác thực thi các quyền đó, với điều kiện: 

- Không được phép sửa đổi, chỉnh sửa hoặc thay thế tài liệu này; và 
- Thông báo bản quyền nêu trên và thông báo cấp phép này phải được bao gồm trong tất cả bản sao tài liệu. 

Miễn phí cấp quyền cho bất kỳ ai có bản sao tệp tin tài liệu này để tạo sản phẩm phái sinh của chính họ từ nội dung của tài liệu này nhằm sử dụng, sao chép, phát hành, phân phối, cấp phép và/hoặc bán sản phẩm phái sinh và cho phép người khác thực thi các quyền tương tự với điều kiện sản phẩm phái sinh không phải là bản sao hay phiên bản cập nhật của tài liệu này. 

Adobe sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên nào về tổn thất doanh thu hoặc lợi nhuận hoặc thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hệ quả hoặc thiệt hại tương tự do hành vi sai sót (bao gồm nhưng không hạn chế hành vi lơ là hoặc trách nhiệm nghiêm ngặt), vi phạm hợp đồng hoặc pháp lý hoặc công bằng khác ngay cả khi Adobe đã được khuyến cáo hoặc có lý do để biết về khả năng xảy ra các thiệt hại này. Tài liệu của Adobe được cung cấp ở trạng thái "NGUYÊN TRẠNG". Adobe từ chối tất cả các cam kết rõ ràng, theo luật định, hay ngụ ý liên quan đến các tài liệu của Adobe, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm liên quan đến khả năng bán hàng hoặc tính tương thích với một mục đích cụ thể và cam kết không xâm phạm quyền của bên thứ ba liên quan đến tài liệu của Adobe.

Bản quyền © 2010-2013 Marti Maria Saguer. Mọi quyền được bảo lưu.

Bản quyền (c) 2003 Calyptix Security Corporation

Mọi quyền được bảo lưu. 

Mã nguồn này được triển khai từ phần mềm do Yuliang Zheng đóng góp cho Calyptix Security Corporation. Việc tái phân phối và sử dụng ở dạng mã nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, được cho phép miễn là các điều kiện sau được đáp ứng: 1. Việc tái phân phối mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây. 2. Việc tái phân phối ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp với bản phân phối. 3. Không được sử dụng tên của Calyptix Security Corporation hoặc tên của những người đóng góp để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép cụ thể trước bằng văn bản. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH, HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HAY GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) DÙ DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM NÀO, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM SƠ SUẤT HOẶC KHÁC) PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.

Miama Nueva Bản quyền (c) 2014, Linus Romer, với Tên Phông chữ được bảo hộ Miama Nueva.

Pecita Bản quyền (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), với Tên Phông chữ được bảo hộ Pecita.

Bad Script Regular Bản quyền (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) với Tên Phông chữ được bảo hộ "Bad Script".

Phần mềm Phông chữ này được cấp phép theo SIL Open Font License, Phiên bản 1.1.

Giấy phép này được sao chép trong Cam kết sử dụng phần mềm, và được đăng trong phần Câu hỏi thường gặp tại: http://scripts.sil.org/OFL

MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm

Bản quyền (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Ra mắt năm 1991. Mọi quyền được bảo lưu.

Phần mềm này được triển khai bởi RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

Bản quyền (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Mọi quyền được bảo lưu. 
Sản phẩm này bao gồm phần mềm do OpenSSL Project phát triển để sử dụng trong OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). 
Bản quyền (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Mọi quyền được bảo lưu. 
Sản phẩm này bao gồm phần mềm bằng mật mã do Eric Young (eay@cryptsoft.com) biên soạn 
Eric Young là tác giả của phần trong thư viện được sử dụng. 
Sản phẩm này bao gồm phần mềm do Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) biên soạn. 

OpenSSL License Bản quyền (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Mọi quyền được bảo lưu. Việc tái phân phối và sử dụng ở dạng mã nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, được cho phép miễn là các điều kiện sau được đáp ứng: 1. Việc tái phân phối mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây. 2. Việc tái phân phối ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp với bản phân phối. 3. Tất cả tài liệu quảng cáo đề cập đến đặc điểm hoặc cách sử dụng phần mềm này phải hiển thị xác nhận sau đây: "Sản phẩm này bao gồm phần mềm do OpenSSL Project phát triển để sử dụng trong OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" 4. Không được sử dụng các tên "OpenSSL Toolkit" và "OpenSSL Project" để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản. Để xin giấy phép, vui lòng liên hệ openssl-core@openssl.org. 5. Không được gọi các sản phẩm bắt nguồn từ Phần mềm này là "OpenSSL" và "OpenSSL" không được xuất hiện trong các tên của sản phẩm khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của OpenSSL Project. 6. Việc tái phân phối bằng bất kỳ hình thức nào phải duy trì xác nhận sau đây: "Sản phẩm này bao gồm phần mềm do OpenSSL Project phát triển để sử dụng trong OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC OpenSSL PROJECT CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ MỌI CAM KẾT RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CAM KẾT NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG HOẶC TÍNH TƯƠNG THÍCH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ MIỄN TRỪ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, OpenSSL PROJECT HOẶC NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP CỦA OpenSSL PROJECT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH, HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, VIỆC MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HAY GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) DÙ DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM NÀO, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM SƠ SUẤT HOẶC KHÁC) PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.

Sản phẩm này bao gồm phần mềm bằng mật mã do Eric Young (eay@cryptsoft.com)biên soạn. Sản phẩm này bao gồm phần mềm do Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) biên soạn. 
Giấy phép gốc Original SSLeay License
Bản quyền (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Mọi quyền được bảo lưu. Gói sản phẩm này là phẩn triển khai SSL do Eric Young (eay@cryptsoft.com) biên soạn. Phiên bản triển khai được biên soạn phù hợp với Netscapes SSL. Thư viện này hoàn toàn miễn phí cho mục đích sử dụng thương mại và phi thương mại khi các điều kiện sau đây được tuân thủ. Các điều kiện sau đây áp dụng cho các mã được tìm thấy trong bản phân phối này, bao gồm RC4, RSA, lhash, DES, v.v...; không chỉ là mã SSL. Tài liệu SSL bao gồm trong bản phân phối này tuân theo các điều khoản bản quyền tương tự ngoại trừ người sở hữu bản quyền là Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Bản quyền vẫn thuộc sở hữu của Eric Young, và các thông báo Bản quyền trong mã sẽ không bị xóa bỏ. Nếu gói phần mềm này được sử dụng trong một sản phẩm, Eric Young sẽ được ghi nhận là tác giả trong phần thư viện đã sử dụng. Việc ghi nhận có thể ở dạng tin nhắn văn bản khi khởi động chương trình hoặc trong tài liệu (trực tuyến hoặc văn bản) đi kèm gói sản phẩm. Việc tái phân phối và sử dụng ở dạng mã nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, được cho phép miễn là các điều kiện sau được đáp ứng: 1. Việc tái phân phối mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây. 2. Việc tái phân phối ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp với bản phân phối. 3. Tất cả tài liệu quảng cáo đề cập đến đặc điểm hoặc cách sử dụng phần mềm này phải hiển thị xác nhận sau đây: "Sản phẩm này bao gồm phần mềm bằng mật mã do Eric Young (eay@cryptsoft.com) biên soạn" Có thể bỏ từ 'bằng mật mã' nếu thủ tục hàng ngày tại thư viện được sử dụng không liên quan đến mật mã :-). 4. Nếu bạn bao gồm bất kỳ mã cụ thể của Windows (hoặc sản phẩm phái sinh) từ danh mục ứng dụng (mã ứng dụng), bạn phải bao gồm xác nhận sau đây: "Sản phẩm này bao gồm phần mềm do Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) biên soạn" PHẦN MỀM NÀY DO ERIC YOUNG CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ CAM KẾT RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CAM KẾT NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG VÀ TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA SẢN PHẨM CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU ĐƯỢC MIỄN TRỪ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TÁC GIẢ HOẶC NGƯỜI ĐÓNG GÓP KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC HỆ QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC MUA SẮM HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; TỔN THẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN GÌ VÀ THEO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, DÙ LÀ QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NGHIÊM NGẶT HOẶC SAI SÓT CỐ Ý (BAO GỒM HÀNH VI LƠ LÀ HOẶC HÀNH VI KHÁC) PHÁT SINH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ. Không thể thay đổi các điều khoản cấp phép và phân phối cho bất kỳ phiên bản có sẵn đã công khai hoặc sản phẩm phái sinh của mã nguồn này, có nghĩa là mã nguồn này không thể chỉ đơn giản sao chép và đưa vào giấy phép phân phối khác [bao gồm Giấy phép Công bố GNU.]

Chrome V8

Bản quyền 2006-2011, nhóm tác giả dự án V8. Mọi quyền được bảo lưu.

Bản quyền 2014, nhóm tác giả dự án V8. Mọi quyền được bảo lưu.

Việc tái phân phối và sử dụng ở dạng mã nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, được cho phép miễn là các điều kiện sau được đáp ứng:

* Việc tái phân phối mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây.

* Việc tái phân phối ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp với bản phân phối.

* Không được sử dụng tên của Google Inc. hoặc tên của những người đóng góp để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép cụ thể trước bằng văn bản.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH, HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HAY GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) DÙ DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM NÀO, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM SƠ SUẤT HOẶC KHÁC) PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.

Chrome V8 / Strongtalk

Bản quyền (c) 1994-2006 Sun Microsystems Inc.

Mọi quyền được bảo lưu.

Việc tái phân phối và sử dụng ở dạng mã nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, được cho phép miễn là các điều kiện sau được đáp ứng:

* Việc tái phân phối mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây.

* Việc tái phân phối ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối sau đây trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp với bản phân phối.

Không được sử dụng tên của Sun Microsystems hoặc tên của những người đóng góp để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép cụ thể trước bằng văn bản.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH, HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HAY GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) DÙ DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM NÀO, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM SƠ SUẤT HOẶC KHÁC) PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.

TWAIN Toolkit được phân phối nguyên trạng. Người phát triển và những người đóng góp của TWAIN Toolkit tuyên bố rõ ràng khước từ mọi cam kết rõ ràng, theo luật định, hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không hạn chế cam kết ngụ ý về khả năng bán được, sự không xâm phạm quyền của bên thứ ba và tính tương thích cho một mục đích cụ thể. Người phát triển và người đóng góp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hệ quả do tái tạo, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng TWAIN Toolkit.

EPUB và EPUB logo là thương hiệu đã đăng ký của IDPF (International Digital Publishing Forum).

JavaScript là thương hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các chi nhánh. 

Amazon, Kindle và logo liên quan là thương hiệu của Amazon.com, Inc. hoặc các chi nhánh.

Arial là thương hiệu của The Monotype Corporation và có thể được đăng ký tại các quốc gia nhất định.

Palatino là thương hiệu của Monotype Imaging Inc. và có thể được đăng ký tại các quốc gia nhất định khác.

Lucida là thương hiệu của Bigelow & Holmes Inc. đăng ký tại Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu và có thể được đăng ký tại các quốc gia nhất định khác.

Corel và WordPerfect là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Corel Corporation và/hoặc các chi nhánh tại Canada, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Citrix, Citrix XenApp, và Citrix logo là thương hiệu của Citrix Systems, Inc. và/hoặc một hoặc nhiều chi nhánh và có thể được đăng ký tại Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ và tại các quốc gia khác. Các tuyên bố và quan điểm thể hiện ở đây hoàn toàn thuộc về ABC EDUCATION SERVICES và không được chia sẻ hay đại diện cho quan điểm của Citrix Systems, Inc. Bản thuyết trình này không tạo thành sự xác thực cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hay quan điểm nào. Citrix không cam kết, bảo hành hay bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý về tính toàn vẹn, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp, tính khả dụng và tính cập nhật của nội dung bản thuyết trình này hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến bản thuyết trình này. Trong mọi trường hợp, Citrix, đại lý, cán bộ, nhân viên, người được cấp phép và chi nhánh của Citrix đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không hạn chế thiệt hại về tổn thất lợi nhuận, thông tin kinh doanh, tổn thất thông tin) phát sinh từ thông tin hoặc tuyên bố trong bản thuyết trình này. Bạn tự chịu hoàn toàn mọi rủi ro khi tin tưởng sử dụng nội dung này.

Tất cả các thương hiệu khác là tài sản độc quyền của các chủ sở hữu tương ứng của chúng.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.