Tác vụ Microsoft Word

Sử dụng tác vụ trên tab Khởi động nhanh của cửa sổ Tác vụ, bạn có thể dễ dàng quét tài liệu giấy và chuyển đổi tài liệu thành tệp Microsoft Word có thể chỉnh sửa. Tùy chọn chương trình hiện đã chọn sẽ được sử dụng. Nếu bạn muốn tùy chỉnh tùy chọn chuyển đổi, sử dụng tác vụ trên tab Microsoft Word.

 1. Từ danh sách thả xuống Ngôn ngữ tài liệu ở đầu cửa sổ, chọn ngôn ngữ tài liệu của bạn.
 2. Trong danh sách thả xuống Chế độ màu, chọn chế độ màu đầy đủ hoặc đen trắng.

Quan trọng! Sau khi tài liệu được chuyển đổi sang dạng đen trắng, bạn sẽ không thể khôi phục màu.

 1. Chọn tùy chọn tài liệu mong muốn trong phần bên phải của cửa sổ:
  • Tùy chọn bố cục tài liệu
  • Chọn Giữ lại ảnh nếu bạn muốn giữ lại ảnh trong tài liệu đầu ra
  • Chọn Giữ lại đầu trang và chân trang nếu bạn muốn giữ lại đầu trang và chân trang trong tài liệu đầu ra

Để biết thêm về các tùy chọn lưu có sẵn cho Microsoft Word, xem "Lưu tài liệu có thể chỉnh sửa".

 1. Nhấp vào nút của tác vụ mà bạn cần:
  • Quét sang dạng Microsoft Word quét tài liệu giấy và chuyển thành Microsoft Word
  • Hình ảnh hoặc Tệp PDF sang dạng Microsoft Word chuyển đổi tài liệu PDF hoặc tệp hình ảnh thành Microsoft Word
  • Ảnh sang dạng Microsoft Word chuyển đổi ảnh của tài liệu thành Microsoft Word

Kết quả là, tài liệu Microsoft Word mới sẽ được tạo chứa văn bản tài liệu gốc của bạn.

Quan trọng! Khi bạn bắt đầu tác vụ tích hợp, tùy chọn chương trình hiện đã chọn sẽ được sử dụng. Nếu bạn quyết định thay đổi bất kỳ tùy chọn nào, bạn sẽ cần khởi động lại tác vụ.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.