Gợi ý để cải thiện chất lượng OCR

Phần này cung cấp lời khuyên về chọn các tùy chọn OCR phù hợp nhất với cấu trúc tài liệu của bạn và chọn cài đặt đúng để xử lý các tình huống phi tiêu chuẩn.

1/14/2020 5:26:22 PM


Please leave your feedback about this article