Định dạng hình ảnh được hỗ trợ

Bảng dưới đây liệt kê các định dạng hình ảnh được ABBYY FineReader 12 hỗ trợ.

Định dạng Phần mở rộng tệp Mở Lưu
Bitmap bmp, dib, rle + +
Bitmap, đen trắng bmp, dib, rle + +
Bitmap, xám bmp, dib, rle + +
Bitmap, màu bmp, dib, rle + +
DCX dcx + +
DCX, đen trắng dcx + +
DCX, xám dcx + +
DCX, màu dcx + +
JPEG 2000 jp2, j2k + +
JPEG 2000, xám jp2, j2k + +
JPEG 2000, màu jp2, j2k + +
JPEG jpg, jpeg + +
JPEG, xám jpg, jpeg + +
JPEG, màu jpg, jpeg + +
JBIG2 jb2, jbig2 + +
PCX pcx + +
PCX, đen trắng pcx + +
PCX, xám pcx + +
PCX, màu pcx + +
PNG png + +
PNG, đen trắng png + +
PNG, xám png + +
PNG, màu png + +
TIFF tif, tiff + +
TIFF, đen trắng không nén tif, tiff + +
TIFF, đen trắng, nén Packbits tif, tiff + +
TIFF, đen trắng, nén CCITT nhóm 4 tif, tiff + +
TIFF, đen trắng, nén ZIP tif, tiff + +
TIFF, đen trắng, nén LZW tif, tiff + +
TIFF, xám, không nén tif, tiff + +
TIFF, xám, nén Packbits tif, tiff + +
TIFF, xám, nén JPEG tif, tiff + +
TIFF, xám, nén ZIP tif, tiff + +
TIFF, xám, nén LZW tif, tiff + +
TIFF, màu, không nén tif, tiff + +
TIFF, màu, nén Packbits tif, tiff + +
TIFF, màu, nén JPEG tif, tiff + +
TIFF, màu, nén ZIP tif, tiff + +
TIFF, màu, nén LZW tif, tiff + +
PDF pdf + +
PDF v. 1.7 hoặc mới hơn pdf + +
DjVu djvu, djv + +
GIF gif + -
XPS (yêu cầu Microsoft .NET Framework 3.x) xps + -
Windows Media Photo wdp + -

1/14/2020 5:26:22 PM


Please leave your feedback about this article