Định dạng lưu được hỗ trợ

ABBYY FineReader có thể lưu các văn bản được nhận dạng ở bất kỳ định dạng nào sau đây:

 • Tài liệu Microsoft Word (*.doc)
 • Tài liệu Microsoft Office Word 2007 (*.docx)
 • Rich Văn bản Format (*.rtf)
 • OpenDocument Văn bản (*.odt)
 • Tài liệu Adobe Acrobat (*.pdf)
 • Tài liệu HTML (*.htm)
 • Tài liệu FB2 (*.fb2)
 • Tài liệu EPUB (*.epub)
 • Bản trình bày Microsoft PowerPoint 2007 (*.pptx)
 • Tệp giá trị phân cách bằng dấu phẩy Microsoft Office Excel (*.csv)
 • Tài liệu dạng văn bản (*.txt)

ABBYY FineReader hỗ trợ Windows, DOS, Mac, các trang mã ISO và mã hóa Unicode.

 • Bảng tính Microsoft Excel (*.xls)
 • Sổ làm việc Microsoft Office Excel 2007 (*.xlsx)
 • PDF/A (*.pdf)
 • Tài liệu DjVu (*.djvu)

14.01.2020 17:26:22


Please leave your feedback about this article