Lấy hình ảnh

Bước đầu tiên của quá trình chụp dữ liệu trong ABBYY FineReader 12 là cung cấp hình ảnh cho chương trình. Có một số cách để lấy hình ảnh tài liệu:

Chất lượng nhận dạng tùy thuộc vào chất lượng của hình ảnh và cài đặt quét. Phần này chứa thông tin về quét và chụp ảnh tài liệu và cách xóa bỏ các lỗi phổ biến khỏi ảnh quét và ảnh chụp.

Cũng xem:

1/14/2020 5:26:22 PM


Please leave your feedback about this article