Chỉnh sửa siêu liên kết

ABBYY FineReader phát hiện các siêu liên kết và tái tạo địa chỉ đích của chúng trong tài liệu đầu ra. Các siêu liên kết được phát hiện được gạch chân và hiển thị bằng màu xanh.

Khi xem tài liệu đã được nhận dạng trong cửa sổ Văn bản ,đặt con trỏ chuột lên một siêu liên kết để xem địa chỉ của siêu liên kết đó. Để truy cập một siêu liên kết, nhấp vào Mở siêu liên kết từ menu chuột phải hoặc bấm Ctrl và nhấp chuột trái vào siêu liên kết.

Để thêm, xóa hoặc thay đổi văn bản hoặc địa chỉ của một siêu liên kết:

 1. Trong cửa sổ Văn bản, chọn văn bản của siêu liên kết mong muốn.
 2. Để xóa bỏ một siêu liên kết, nhấp chuột phải vào siêu liên kết đó rồi nhấp Xóa siêu liên kết từ menu chuột phải.
 3. Để thêm hoặc thay đổi một siêu liên kết, nhấp Siêu liên kết… trong menu chuột phải hoặc nhấp trên thanh công cụ chính nằm ở đầu cửa sổ Văn bản. Trong hộp thoại Chỉnh sửa siêu liên kết, bạn có thể:
  1. Chỉnh sửa văn bản của liên kết trong trường Văn bản hiển thị.
  2. Chọn hoặc thay đổi loại siêu liên kết trong nhóm Liên kết tới:
   • Chọn Trang web để liên kết tới một trang Internet.

Trong trường Địa chỉ, chỉ định giao thức và URL của trang đó (ví dụ: http://www.abbyy.com).

 • Chọn Tệp cục bộ để liên kết tới một tệp.

Nhấp Duyệt… để duyệt tìm tệp mà siêu liên kết sẽ trỏ tới (ví dụ: tệp://D:/MyDocuments/ABBYY FineReaderGuide.pdf).

 • Chọn Địa chỉ email để người dùng có thể dễ dàng gửi thư email tới địa chỉ có trong siêu liên kết bằng cách nhấp vào siêu liên kết.

Trong trường Địa chỉ, chỉ định giao thức và địa chỉ email (ví dụ: mailto:office@abbyy.com).

1/14/2020 5:26:22 PM


Please leave your feedback about this article