Phông chữ bắt buộc

Ngôn ngữ Phông chữ
Tiếng Abkhaz Arial Unicode MS(*)
Adyghian Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Agul Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Altai Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Ả Rập Arial Unicode MS(*)
Tiếng Armenia (miền Đông, miền Tây, Grabar) Arial Unicode MS(*)
Tiếng Avar Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Bashkir Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
Tiếng Chechen Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Trung (giản thể), tiếng Trung (phồn thể)

Arial Unicode MS(*), phông chữ SimSun

Ví dụ: SimSun (Người sáng lập mở rộng), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

Tiếng Chuvash Arial Unicode MS(*)
Tiếng Chukchee Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Dargwa Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Ingush Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Gagauz Arial Unicode MS(*)
Tiếng Hausa Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Do Thái Arial Unicode MS(*)
Tiếng Nhật

Arial Unicode MS(*), phông chữ SimSun

Ví dụ: SimSun (Người sáng lập mở rộng), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

Tiếng Kabardia Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Khakass Arial Unicode MS(*)
Tiếng Khanty Arial Unicode MS(*)
Korean, Korean (Hangul)

Arial Unicode MS(*), phông chữ SimSun

Ví dụ: SimSun (Người sáng lập mở rộng), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

Tiếng Koryak Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Lak Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Lezgi Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Mansi Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Mari Arial Unicode MS(*)
Tiếng Ossetia Arial Unicode MS(*)
Tiếng Nga (cách viết cũ) Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
Tiếng Tabasaran Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Tajik Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
Tiếng Thái Arial Unicode MS(*), Aharoni, David, Levenim mt, Miriam, Narkisim, Rod
Tiếng Udmurt Arial Unicode MS(*)
Tiếng Việt Arial Unicode MS(*)
Tiếng Zulu Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tiếng Yakut Arial Unicode MS(*)
Tiếng Yiddish Arial Unicode MS(*)

Nơi tìm thấy/cung cấp

(*) Microsoft Office 2000 hoặc cao hơn

1/14/2020 5:26:22 PM


Please leave your feedback about this article