Cài đặt TXT

Hiện có các cài đặt sau:

Bố cục tài liệu

Chọn cài đặt phù hợp tùy theo cách sử dụng tài liệu đầu ra của bạn.

 1. Văn bản có định dạng
  Giữ lại đoạn nhưng không giữ lại vị trí chính xác của đối tượng hoặc khoảng cách dòng. Ngoài ra, sử dụng khoảng trắng để tạo thụt đầu dòng đoạn và bảng. Văn bản thu được sẽ được căn trái. Văn bản trong hệ chữ từ phải sang trái sẽ được căn phải.
  Văn bản dọc sẽ trở thành ngang.
 2. Văn bản thuần túy
  Không giữ lại định dạng.

Cài đặt văn bản

 • Giữ ngắt dòng
  Giữ lại sắp xếp ban đầu của dòng văn bản. Nếu tùy chọn này không được chọn, mỗi đoạn sẽ được lưu thành một dòng văn bản duy nhất.
 • Chèn ký tự ngắt trang (#12) làm ngắt trang
  Lưu sắp xếp trang ban đầu.
 • Sử dụng dòng trống làm dấu phân cách đoạn
  Phân cách các đoạn bằng các dòng trống.
 • Giữ lại đầu trang và chân trang
  Giữ nguyên đầu trang và chân trang trong tài liệu đầu ra.

Mã hóa

ABBYY FineReader phát hiện trang mã tự động. Để thay đổi trang mã, chọn trang mã mong muốn từ danh sách thả xuống trong Mã hóa.

Giữ gìn siêu dữ liệu văn bản, chẳng hạn như tác giả và từ khóa

Giữ nguyên siêu dữ liệu khi bạn lưu tài liệu. Tùy chọn này được bật theo mặc định.

Nếu bạn muốn thay đổi siêu dữ liệu của tài liệu, nhấp vào nút Chỉnh sửa siêu dữ liệu..., thực hiện các thay đổi mong muốn và nhấp OK.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.