Tự động hóa xử lý tài liệu với ABBYY FineReader

(Không khả dụng ở một số phiên bản ABBYY FineReader 14. Xem thêm: http://www.ABBYY.com/FineReader)

Trong ABBYY FineReader, bạn có thể sử dụng các tác vụ tự động hóa tích hợp và tùy chỉnh để xử lý tài liệu. Bạn có thể sắp xếp các tác vụ của mình trong hộp thoại Tác vụ tự động....

 • Để mở hộp thoại Tác vụ tự động nhấp Công cụ > Tác vụ tự động.

Thanh công cụ trên đầu hộp thoại Tác vụ tự động có các nút để tạo, sửa đổi, sao chép, xóa, nhập và xuất các tác vụ.

Để xử lý tài liệu bằng tác vụ tự động, bắt đầu tác vụ trong cửa sổ Tác vụ.

Tạo tác vụ tự động hóa tùy chỉnh

Bạn có thể tạo các tác vụ tự động hóa của mình nếu bạn cần đưa vào các bước xử lý không có trong các tác vụ tự động hóa tích hợp. Thứ tự các bước trong tác vụ tự động phải tương ứng với thứ tự của các thao tác xử lý trong OCR Editor.

 1. Trên thanh công cụ, nhấp Mới.
 2. Trong ngăn bên trái, chọn dự án OCR sẽ sử dụng:
  • Tạo dự án OCR mới
   Nếu bạn chọn tùy chọn này, một dự án OCR mới sẽ được tạo khi bạn bắt đầu tác vụ. Bạn cũng sẽ cần chỉ định các tùy chọn tài liệu nào sẽ sử dụng khi xử lý tài liệu của bạn: các tùy chọn chung được chỉ định trong chương trình hoặc các tùy chọn được chỉ định riêng cho tác vụ này.
  • Chọn dự án OCR sẵn có
   Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tác vụ xử lý hình ảnh từ một dự án OCR hiện có.
  • Sử dụng dự án OCR hiện tại
   Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tác vụ xử lý hình ảnh từ một dự án OCR hiện có.
 3. Chọn cách bạn sẽ thu được hình ảnh:
  • Mở hình ảnh hoặc PDF
   Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tác vụ xử lý hình ảnh hoặc tài liệu PDF từ một thư mục cụ thể (trong trường hợp này bạn sẽ cần chỉ định thư mục).
  • Quét
   Chọn tùy chọn này nếu bạn chuẩn bị quét một số trang (cài đặt quét hiện tại sẽ được sử dụng).
   Lưu ý:
   1. Bước này là tùy chọn nếu trước đó bạn đã chọn lệnh Chọn dự án OCR sẵn có hoặc Sử dụng dự án OCR hiện tại.
   2. Nếu hình ảnh được thêm vào dự án OCR đã chứa hình ảnh, chỉ những hình ảnh mới thêm sẽ được xử lý.
   3. Nếu dự án OCR cần xử lý chứa một số trang đã được nhận dạng và một số trang đã được phân tích, các trang được nhận dạng sẽ không được xử lý lại và các trang đã phân tích sẽ được nhận dạng.
 4. Thêm bước Phân tích để phát hiện các vùng trên hình ảnh và cấu hình bước này:
  • Tự động phân tích bố cục
   ABBYY FineReader sẽ phân tích hình ảnh và xác định các vùng dựa trên nội dung của chúng.
  • Khoanh vùng bằng tay
   ABBYY FineReader sẽ yêu cầu bạn khoanh các vùng phù hợp theo cách thủ công.
  • Sử dụng mẫu vùng
   Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn mẫu vùng, hiện tại, được sử dụng khi chương trình phân tích tài liệu. Bạn sẽ phải chỉ định mẫu hoặc lựa chọn được chương trình nhắc chọn mẫu mỗi khi tác vụ bắt đầu. Để biết chi tiết, xem Nếu bạn đang xử lý một số lượng lớn tài liệu có bố cục giống nhau.
 5. Thêm một bước OCR nếu bạn cần nhận dạng hình ảnh. Chương trình sẽ sử dụng các tùy chọn OCR mà bạn đã chọn trong bước Dự án OCR.
  Khi bạn thêm một OCR, bước Phân tích bước sẽ được thêm vào tự động.
 6. Thêm một bước OCR để lưu văn bản được nhận dạng ở định dạng bạn chọn, gửi văn bản hoặc hình ảnh qua email hoặc tạo bản sao dự án OCR. Một tác vụ có thể bao gồm nhiều bước lưu:
  • Lưu tài liệu
   Tại đây, bạn có thể chỉ định tên tệp, định dạng tệp, tùy chọn tệp và thư mục nơi tệp được lưu.
   Để tránh chỉ định một thư mục mới mỗi lần tác vụ được bắt đầu, chọn Tạo thư mục con có dấu thời gian.
  • Gửi tài liệu
   Tại đây, bạn có thể chọn ứng dụng để mở tài liệu thu được.
  • Gửi tài liệu qua email
   Tại đây, bạn có thể chỉ định tên tệp, định dạng tệp, tùy chọn tệp và địa chỉ email mà tệp sẽ được gửi đến.
  • Lưu hình ảnh
   Tại đây, bạn có thể chỉ định tên tệp, định dạng tệp, tùy chọn tệp và thư mục nơi tệp hình ảnh được lưu.
   Để lưu tất cả các hình ảnh vào một tệp, chọn Lưu làm một tệp hình ảnh nhiều trang (chỉ áp dụng với hình ảnh ở định dạng TIFF, PDF, JB2, JBIG2 và DCX).
  • Gửi hình ảnh qua email
   Tại đây, bạn có thể chỉ định tên tệp, định dạng tệp, tùy chọn tệp và địa chỉ email mà tệp hình ảnh sẽ được gửi đến.
  • Lưu Dự án OCR
   Tại đây, bạn có thể chỉ định thư mục mà dự án OCR sẽ được lưu vào.
   Chỉ định các tùy chọn mà chương trình sẽ sử dụng để lưu kết quả. Bạn có thể chọn giữa các tùy chọn chung được chỉ định trong chương trình tại thời điểm lưu hoặc các tùy chọn mà bạn đã chỉ định cho tác vụ cụ thể này.
 7. Xóa các bước không cần thiết khỏi tác vụ bằng nút .
  Đôi khi, xóa bỏ một bước cũng sẽ làm cho các bước khác bị xóa bỏ. Ví dụ, nếu bạn xóa bỏ bước Phân tích, bước OCR cũng sẽ bị xóa bỏ, vì OCR không thể được thực hiện mà không phân tích hình ảnh.
 8. Sau khi bạn đã cấu hình tất cả các bước cần thiết, nhấp Kết thúc.

Tác vụ mới được tạo sẽ xuất hiện trong cửa sổ Tác vụ.

Để lưu một tác vụ tự động, nhấp Xuất trên thanh công cụ ở đầu hộp thoại Tác vụ tự động và chỉ định tên và thư mục cho tác vụ đó.

Để tải một tác vụ tự động đã tạo trước đó, nhấp Nhập trên thanh công cụ ở đầu Tác vụ tự động và chọn tệp của tác vụ mà bạn muốn nhập.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.