Cài đặt PPTX

Hiện có các cài đặt sau:

Cài đặt ảnh

Tài liệu chứa số lượng ảnh lớn có thể có kích cỡ rất lớn. Chất lượng của ảnh và kích cỡ của tệp thu được có thể được tinh chỉnh bằng các tùy chọn trong Giữ hình ảnh danh sách thả xuống.

Gợi ý. Để thay đổi cài đặt lưu ảnh, nhấp vào Tùy chỉnh.... Trong hộp thoại Cài đặt tùy chỉnh, chọn cài đặt mong muốn và nhấp OK.

Cài đặt văn bản

  • Giữ lại đầu trang và chân trang
    Giữ nguyên đầu trang và chân trang trong tài liệu đầu ra.
  • Giữ ngắt dòng
    Giữ lại sắp xếp ban đầu của dòng văn bản. Nếu không, tài liệu đầu ra sẽ có một dòng duy nhất chứa tất cả văn bản.
  • Co văn bản tràn trang
    Giảm cỡ phông của văn bản nếu văn bản không vừa với khối văn bản.

Giữ gìn siêu dữ liệu văn bản, chẳng hạn như tác giả và từ khóa

Giữ nguyên siêu dữ liệu khi bạn lưu tài liệu. Tùy chọn này được bật theo mặc định.

Nếu bạn muốn thay đổi siêu dữ liệu của tài liệu, nhấp vào nút Chỉnh sửa siêu dữ liệu..., thực hiện các thay đổi mong muốn và nhấp OK.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.