Lưu hình ảnh của trang

ABBYY FineReader cho phép bạn lưu hình ảnh trang, bao gồm ảnh quét.

Để lưu một hoặc nhiều hình ảnh:

  1. Chọn các trang trong cửa sổ Trang.
  2. Trên menu Tệp, nhấp vào Lưu các trang dưới dạng hình ảnh…
  3. Trong hộp thoại mở ra, chọn đĩa và thư mục để lưu tệp vào.
  4. Chọn định dạng đồ họa mà bạn muốn lưu hình ảnh.

Quan trọng! Nếu bạn muốn lưu nhiều trang vào một tệp, chọn định dạng TIF và chọn Lưu dưới dạng tệp hình ảnh nhiều trang.

Để biết chi tiết, xem "Định dạng hình ảnh được hỗ trợ".

  1. Chỉ định tên tệp và nhấp vào Lưu.

Gợi ý: Khi lưu, bạn có thể chọn định dạng hình ảnh và phương thức nén. Nén hình ảnh cho phép bạn giảm kích cỡ tệp. Các phương thức sử dụng để nén hình ảnh khác nhau theo tỷ lệ nén và mất dữ liệu. Hai nhân tố xác định lựa chọn phương thức nén: chất lượng hình ảnh thu được và kích cỡ tệp.

ABBYY FineReader cho phép bạn sử dụng các phương thức nén sau đây:

  • ZIP

Tránh mất dữ liệu và được sử dụng cho hình ảnh chứa các phần rộng lớn có một màu. Ví dụ: phương thức này được sử dụng cho ảnh chụp màn hình và hình ảnh đen trắng.

  • JPEG

Được sử dụng cho hình ảnh màu và xám, như ảnh. Phương thức này cung cấp độ nén mật độ cao nhưng dẫn đến mất dữ liệu và chất lượng hình ảnh kém hơn (đường nét bị mờ và bảng màu xấu).

  • CCITT nhóm 4

Không bị mất dữ liệu. Thường được sử dụng cho hình ảnh đen trắng được tạo trong chương trình đồ họa hoặc hình ảnh quét. Nén CCITT nhóm 4 là phương thức nén rộng rãi được áp dụng cho hầu hết tất cả hình ảnh.

  • Packbits

Không bị mất dữ liệu. Được sử dụng cho hình ảnh đen trắng được quét.

  • LZW

Không bị mất dữ liệu. Được sử dụng cho đồ họa và hình ảnh xám.

Cài đặt trên tab Lưu > PDF của hộp thoại Tùy chọn (Công cụ > Tùy chọn) được sử dụng khi lưu hình ảnh trang trong PDF chỉ hình ảnh.

1/14/2020 5:26:22 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.