Nút radio

Nút Radio cho phép người dùng chỉ chọn một tùy chọn từ một nhóm các tùy chọn khả dụng.

Để thêm nút radio vào biểu mẫu:

  1. Chuyển sang chế độ sửa biểu mẫu.
  2. Nhấp vào công cụ .
  3. Nhấp vào vị trí bạn muốn thêm nút radio. Một nút radio có kích thước mặc định sẽ được thêm vào. Tiếp tục nhấp vào biểu mẫu để thêm số nút radio cần thiết.
    Bạn phải thêm ít nhất hai nút radio, bởi vì về bản chất, các nút radio cho người dùng lựa chọn giữa hai hoặc nhiều tùy chọn.
  4. Nhấp lại vào công cụ hoặc nhấn vào phím Esc để dừng thêm nút radio.
    Mọi nút radio bạn thêm trước khi tắt công cụ này sẽ được đưa vào một nhóm. Nếu bạn cần thêm nhóm nút radio khác, hãy lặp lại các bước từ 2 đến 4.

Để sửa một nút radio, nhấp chuột phải vào nút đó và chọn Thuộc tính... trên trình đơn lối tắt.
Xem thêm: Sửa trường tương tác

Thuộc tính nút radio

Tab chung

Tab Kiểu dáng

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.