Gửi kết quả OCR qua email

Với ABBYY FineReader, bạn có thể gửi kết quả nhận dạng qua email ở bất kỳ định dạng được hỗ trợ nào trừ HTML.

Để gửi tài liệu qua email:

 1. Trên menu Tệp, nhấp Email > Tài liệu…
 2. Trong hộp thoại mở ra, chọn:
  • định dạng mà tài liệu sẽ được lưu
  • một trong các tùy chọn lưu: lưu tất cả các trang vào một tệp, lưu mỗi trang vào một tệp riêng, hoặc tách tài liệu thành nhiều tệp dựa trên các trang trống
 3. Nhấp vào OK. Một thư email có (các) tệp đính kèm sẽ được tạo. Chỉ định người nhận và gửi thư.

Bạn cũng có thể gửi hình ảnh các trang tài liệu qua email.

Để gửi hình ảnh trang qua email:

 1. Trên menu Tệp, nhấp Email > Hình ảnh…
 2. Trong hộp thoại mở ra, chọn:
  • định dạng mà tài liệu sẽ được lưu
  • Gửi dưới dạng tệp hình ảnh nhiều trang nếu bạn cần gửi hình ảnh dưới dạng tệp nhiều trang
 3. Nhấp vào OK. Một thư email có (các) tệp đính kèm sẽ được tạo. Chỉ cần chỉ định người nhận và gửi thư.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.