Quét tài liệu giấy

Để quét tài liệu:

 1. Trong OCR Editor, nhấp trên thanh công cụ hoặc nhấp Tệp > Quét các trang....
 2. Chọn thiết bị quét và chỉ định cài đặt quét.
 3. Nhấp vào Xem trước hoặc nhấp vào bất cứ điểm nào bên trong vùng hình ảnh.
 4. Kiểm tra hình ảnh. Nếu bạn không hài lòng, thay đổi cài đặt quét và nhấp vào nút Xem trước lại lần nữa.
 5. Nhấp Cài đặt... và chỉ định các tùy chọn xử lý hình ảnh.
  Các tùy chọn này sẽ xác định diện mạo và thuộc tính của tài liệu đầu ra.
 6. Nhấp Quét.
 7. Khi quá trình quét đã hoàn thành, một hộp thoại sẽ xuất hiện, đưa ra hai lựa chọn sau:
  • Nhấp Quét thêm Nếu bạn muốn quét nhiều trang hơn bằng cài đặt quét hiện tại.
  • Nhấp Xem trước nếu bạn muốn xem trang đã quét.
  • Nhấp để đóng hộp thoại.
 8. Nếu dự án OCR đã mở khi bạn quét các trang mới, các trang đã quét sẽ được đính vào cuối dự án này. Nếu không có dự án OCR nào đang mở, một dự án mới mới sẽ được tạo từ các trang được quét

Xem Gợi ý quét để biết một số gợi ý chọn cài đặt quét tối ưu.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.