Cộng tác trên tài liệu PDF

PDF Editor cho phép bạn xem và trả lời nhận xét của người đánh giá khác, ngay cả khi nhận xét được tạo trong ứng dụng không phải là ABBYY FineReader. Bạn cũng có thể thay đổi trạng thái của nhận xét để thông báo cho người đánh giá biết rằng bạn đã chấp nhận hay từ chối gợi ý của họ.

Để xem danh sách tất cả các nhận xét trong tài liệu, mở ngăn Nhận xét bằng cách nhấp vào nút trên thanh công cụ chính.

Có những cách khác để mở ngăn Nhận xét ngăn:

  • Nhấp chuột phải vào một chú thích, dấu hoặc bình luận và nhấp Hiển thị cửa sổ nhận xét trên trình đơn lối tắt.
  • Nhấp Xem và chọn Hiển thị cửa sổ nhận xét.
  • Bấm: F7.

Thêm nhận xét vào chú thích

Mở một nhận xét

Trả lời nhận xét

Xóa một chú thích hoặc nhận xét hay trả lời đi kèm chú thích đó

Gắn cờ hoặc hoặc thay đổi trạng thái một nhận xét

Thuộc tính của chú thích và nhận xét

Cửa sổ nhận xét

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.