Cài đặt, kích hoạt và đăng ký ABBYY FineReader 14

Vi phạm bản quyền phần mềm gây thiệt hại cho các nhà sản xuất phần mềm cũng như người dùng cuối - sử dụng sản phẩm bất hợp pháp thì không bao giờ an toàn. Phần mềm hợp pháp đảm bảo rằng bên thứ ba không thể đưa vào những thay đổi mã bất lợi. ABBYY thực hiện mọi nỗ lực để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo mật cho khách hàng của mình.

Sản phẩm phần mềm ABBYY bao gồm công nghệ bảo vệ đặc biệt ngăn việc sử dụng trái phép của những người không tham gia thỏa thuận cấp phép với ABBYY. Để có thể chạy ABBYY FineReader mà không bị bất cứ giới hạn gì, bạn cần phả kích hoạt chương trình.

Đăng ký là tùy chọn và người dùng đã đăng ký được hưởng những lợi ích nhất định.

Mục lục chương

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.