Làm việc với Dịch vụ lưu trữ trực tuyến và Microsoft SharePoint

Dịch vụ lưu trữ trực tuyến là cách tuyệt vời để cắt giảm việc sử dụng ổ cứng, bảo mật dữ liệu của bạn và đảm bảo bạn có thể truy cập vào các tệp của mình bất cứ khi nào bạn cần. ABBYY FineReader cho phép bạn tải lên dữ liệu từ các tài liệu được nhận dạng vào dịch vụ lưu trữ trực tuyến, bao gồm Dropbox, SkyDrive và Google Drive. Bạn có thể dễ dàng truy cập vị trí lưu trữ trực tuyến của mình từ các hộp thoại mở và lưu trong ABBYY FineReader.

Bạn cũng có thể tải dữ liệu được nhận dạng lên trang web và thư viện điện tử.

Cũng xem

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.