Lấy hình ảnh

Bước đầu tiên của quá trình chụp dữ liệu trong ABBYY FineReader 12 là cung cấp hình ảnh cho chương trình. Có một số cách để lấy hình ảnh tài liệu:

Chất lượng nhận dạng tùy thuộc vào chất lượng của hình ảnh và cài đặt quét. Phần này chứa thông tin về quét và chụp ảnh tài liệu và cách xóa bỏ các lỗi phổ biến khỏi ảnh quét và ảnh chụp.

Cũng xem:

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.