Nếu bạn đang xử lý một số lượng lớn tài liệu có bố cục giống nhau

Nếu bạn đang xử lý một số lượng lớn tài liệu có bố cục giống nhau (ví dụ: biểu mẫu hoặc bảng câu hỏi), phân tích bố cục của mỗi trang sẽ tốn rất nhiều thời gian. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể phân tích chỉ một tài liệu trong một nhóm tài liệu tương tự nhau và lưu các vùng được phát hiện dưới dạng mẫu. Sau đó bạn có thể sử dụng mẫu này cho các tài liệu khác trong nhóm.

Để tạo một mẫu vùng:

  1. Mở hình ảnh trong OCR Editor và để chương trình phân tích bố cục tự động hoặc khoanh vùng thủ công.
  2. Nhấp Vùng > Lưu mẫu vùng.... Trong hộp thoại mở ra, chỉ định tên cho mẫu vùng và nhấp Lưu.

Để có thể sử dụng một mẫu vùng, bạn phải quét tất cả tài liệu trong nhóm ở cùng một giá trị độ phân giải.

Để áp dụng một mẫu vùng:

  1. Trong Trang chọn các trang mà bạn muốn áp dụng mẫu.
  2. Nhấp Vùng > Tải mẫu vùng....
  3. Trong Mở mẫu vùng chọn tệp mẫu mong muốn (*.blk).
  4. Trong cùng hộp thoại này, bên cạnh Áp dụng cho, chọn Trang được chọn để áp dụng mẫu cho các trang đã chọn.
    Gợi ý. Nếu bạn muốn áp dụng mẫu cho tất cả các trang trong tài liệu, chọn Tất cả các trang.
  5. Nhấp Mở.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.