Cửa sổ Tác vụ mới

Khi bạn khởi chạy ABBYY FineReader, một Tác vụ mới cửa sổ mở ra, tại đó bạn có thể dễ dàng mở, quét, tạo hoặc so sánh tài liệu. Nếu bạn không thấy cửa sổ Tác vụ mới cửa sổ (cụ thể là nếu bạn đã đóng cửa sổ hoặc nếu bạn khởi tạo một tác vụ ABBYY FineReader bằng cách nhấp chuột phải vào một tệp trong Windows Explorer), bạn luôn có thể mở lại cửa sổ bằng cách nhấp vào nút trên thanh công cụ chính.

Để bắt đầu xử lý một tài liệu, chọn một tác vụ:

  1. Ở ô bên trái:
    • Nhấp Mở nếu bạn đã có tài liệu cần xử lý.
    • Nhấp Quét nếu bạn cần quét tài liệu bản giấy trước.
    • Nhấp So sánh nếu bạn cần so sánh hai phiên bản của cùng một tài liệu.
    • Nhấp Gần đây để tiếp tục thao tác trên tài liệu PDF hoặc dự án OCR đã lưu trước đây.
  2. Ở ô bên phải, chọn tác vụ phù hợp.

Để thuận tiện cho bạn, khi bạn di chuột qua một tác vụ, cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện, liệt kê các tình huống phổ biến nhất mà tác vụ đó thực hiện.

Thiết lập cho tất cả tác vụ ABBYY FineReader được quy định trong Tùy chọn hộp thoại. Để mở hộp thoại, nhấp Tùy chọn ở phía dưới cùng của ô bên trái.

Mục lục chương

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.