Chữ ký số

PDF Editor cho phép bạn ký chữ ký số vào tài liệu và xác thực chữ ký số bất kỳ trong tài liệu. Chữ ký số được sử dụng để thiết lập danh tính của người ký tài liệu. Ngoài ra, chữ số còn được sử dụng để đảm bảo tài liệu đã ký chưa bị chỉnh sửa.

Để ký tài liệu:

 1. Trên thanh công cụ chính, nhấp > Thêm chữ ký số....
 2. Chọn giấy chứng nhận sẽ được sử dụng từ Ký cho danh sách thả xuống. Để xem thuộc tính của giấy chứng nhận, chọn giấy chứng nhận và nhấp Hiển thị giấy chứng nhận....
  Nếu giấy chứng nhận mà bạn muốn sử dụng không có trong danh sách, bạn sẽ phải cài đặt giấy chứng nhận đó. Để cài đặt một giấy chứng nhận, nhấp chuột phải vào giấy chứng nhận đó trong Windows Explorer, nhấp Cài đặt giấy chứng nhận trên trình đơn lối tắt và làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn nhập giấy chứng nhận.
 3. Chọn lý do ký tài liệu của bạn từ Lý do danh sách thả xuống hoặc nhập một lý do mới.
 4. Nếu cần, trong trường Vị tríLiên hệ, nêu rõ nơi ký và chi tiết liên hệ của bạn.
 5. Chọn Thêm hình ảnh tùy chọn vào chữ ký số nếu bạn muốn chữ ký của bạn chứa hình ảnh. Sau đó nhấp vào nút Chọn hình ảnh... để duyệt một tệp hình ảnh. Hình ảnh sẽ xuất hiện ở bên trái chữ ký.
 6. Nhấp .
 7. Chọn vùng bạn muốn đặt chữ ký hoặc chỉ cần nhấp vào vị trí mong muốn.
 8. Lưu tài liệu.

Một chữ ký có chứa thông tin về phiên bản tài liệu tại thời điểm ký. Nếu bạn thêm chữ ký mới vào tài liệu đã được ký, các chữ ký được thêm trước đó sẽ vẫn còn hiệu lực.

Để xem thuộc tính của một chữ ký trong tài liệu:

 • Nhấp chuột phải vào chữ ký và nhấp Hiển thị thuộc tính chữ ký... trên trình đơn lối tắt hoặc
 • Nhấp chuột phải vào chữ ký trong ngăn Chữ ký số.

Khi bạn mở một tài liệu PDF, ABBYY FineReader sẽ tự động xác thực các chữ ký số trong tài liệu nếu có. Kết quả xác thực sẽ được hiển thị trong ngăn Chữ ký số, tại đây cũng chứa thông tin chi tiết về các chữ ký được sử dụng trong tài liệu.

Để xóa chữ ký:

 • Nhấp chuột phải vào chữ ký và nhấp Xóa chữ ký trên trình đơn lối tắt..

Bạn cũng có thể xóa chữ ký khỏi tài liệu nếu bạn có giấy chứng nhận số tương ứng.

Bạn có thể thêm nhiều hơn một chữ ký số vào một tài liệu.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.