Chỉnh sửa bảng

ABBYY FineReader cho phép bạn chỉnh sửa các bảng đã được nhận dạng trong cửa sổ Văn bản. Hiện có các lệnh sau:

  • Hợp nhất ô bảng

Sử dụng chuột để chọn các ô bảng cần hợp nhất rồi nhấp Hợp nhất ô bảng từ menu Chỉnh sửa.

  • Tách ô bảng

Nhấp vào ô bảng cần tách rồi nhấp vào Tách ô bảng trên menu Chỉnh sửa.

Quan trọng! Lệnh này chỉ có thể áp dụng cho các ô bảng đã được hợp nhất trước đó.

  • Hợp nhất các hàng trong bảng

Sử dụng chuột để chọn các hàng trong bảng cần hợp nhất rồi nhấp Hợp nhất dòng bảng từ menu Chỉnh sửa.

  • Xóa nội dung ô

Chọn ô hoặc các ô có nội dung bạn muốn xóa và bấm vào nút Xóa.

Lưu ý: Theo mặc định, các công cụ chỉnh sửa bảng không được hiển thị trên thanh công cụ. Bạn có thể thêm các công cụ chỉnh sửa bảng vào thanh công cụ trong hộp thoại Tùy chỉnh thanh công cụ và lối tắt (nhấp vào Công cụ > Tùy chỉnh… để mở hộp thoại).

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách thêm các nút vào thanh công cụ, vui lòng tham khảo phần "Thanh công cụ".

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.