Sử dụng kiểu

Khi nhận dạng văn bản, ABBYY FineReader sẽ phát hiện các kiểu và định dạng được sử dụng trong tài liệu gốc. Các kiểu và định dạng này được tái tạo trong tài liệu đầu ra. Bạn có thể xem lại và chỉnh sửa kiểu của tài liệu và tạo kiểu mới để định dạng văn bản đã được nhận dạng trong cửa sổ Văn bản.

Để áp dụng kiểu cho một đoạn văn bản:

  1. Chọn đoạn văn bản mong muốn trong cửa sổ Văn bản.
  2. Nhấp vào Thuộc tính trên menu chuột phải.
  3. Chọn kiểu mong muốn trong danh sách Kiểu trong ngăn Thuộc tính văn bản.

Lưu ý: Khi lưu văn bản được nhận dạng thành DOCX, ODT hoặc RTF, tất cả các kiểu sẵn có có thể được giữ nguyên. Để biết chi tiết, xem "Lưu tài liệu có thể chỉnh sửa".

Thay đổi, tạo và trộn kiểu:

  1. Trên menu Công cụ, nhấp  Trình biên tập phong cách…
  2. Trong hộp thoại Trình biên tập kiểu, chọn kiểu mong muốn và điều chỉnh tên, phông chữ, cỡ phông, khoảng cách ký tự và tỉ lệ của kiểu đó.
  3. Để tạo kiểu mới, nhấp Mới. Kiểu mới được tạo sẽ được thêm vào danh sách các kiểu hiện có và tại đây bạn có thể điều chỉnh kiểu.
  4. Để trộn nhiều kiểu vào một kiểu, chọn các kiểu để trộn và nhấp Trộn…. Trong hộp thoại Trộn kiểu, chỉ định kiểu để trộn các kiểu đã chọn.
  5. Nhấp Lưu để lưu thay đổi.

Bạn có thể điều hướng giữa các đoạn văn bản được in theo kiểu giống nhau. Trong Trình biên tập kiểu, chọn kiểu mong muốn và nhấp vào Đoạn trước hoặc Đoạn tiếp theo.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.