Tích hợp với các ứng dụng khác

ABBYY FineReader tích hợp với Windows Explorer, cho phép bạn khởi tạo quá trình xử lý tài liệu PDF, tài liệu văn phòng, tệp hình ảnh chỉ đơn giản bằng cách nhấp chuột phải vào các tệp này.

Bạn cũng có thể thực hiện và lưu thay đổi cho tài liệu PDF được lưu trữ trên máy chủ Microsoft SharePoint.

Mục lục chương

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.