Xem và chỉnh sửa tệp PDF

Với ABBYY FineReader, bạn có thể dễ dàng xem, chỉnh sửa, nhận xét và tìm kiếm trong loại tệp PDF bất kỳ, kể cả những loại tệp PDF thu được bằng cách quét tài liệu giấy không chứa văn bản có thể tìm kiếm và chỉnh sửa.

Xem tệp PDF và thêm nhận xét của bạn

Trên cửa sổ Tác vụ mới màn hình, nhấp vào Mở tab rồi nhấp vào Mở Tài liệu PDF. Tài liệu đã chọn sẽ được mở trong PDF Editor để xemnhận xét.

Sử dụng Trang, Dấu trang, Tìm kiếmNhận xét nút để điều hướng trong tài liệu.

ABBYY FineReader cung cấp các công cụ nhận xét sau:

Nếu bạn không thấy các công cụ nhận xét, hãy nhấp vào nút.

Chỉnh sửa tệp PDF

ABBYY FineReader cung cấp các công cụ chỉnh sửa sau:

Xem thêm: Chỉnh sửa văn bản, Chèn và chỉnh sửa ảnh.

Bảo vệ tài liệu PDF

Với ABBYY FineReader, bạn có thể:

Xem thêm: Chữ ký số, Xóa thông tin mật khỏi tài liệu PDF, Mật khẩu và quyền.

Điền các biểu mẫu

ABBYY FineReader cho phép bạn điền, lưu và in biểu mẫu tương tác.

Khi bạn mở một tệp PDF có chứa biểu mẫu tương tác, các trường của biểu mẫu được đánh dấu, mời bạn chọn một giá trị từ danh sách thả xuống hoặc nhập vào một số thông tin.

Nếu bạn gặp phải một biểu mẫu không thể điển một cách đơn giản bằng cách nhập văn bản vào các trường để trống, hãy sử dụng Hộp văn bản công cụ để nhập thông tin cần thiết vào biểu mẫu. Xem thêm: Điền các biểu mẫu.

Để biết thêm thông tin về thao tác với tệp PDF, xem Thao tác với tài liệu PDF.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.