Cài đặt CSV

Hiện có các cài đặt sau:

Cài đặt văn bản

  • Bỏ qua văn bản nằm ngoài bảng
    Chỉ lưu bảng và bỏ qua phần còn lại.
  • Chèn ký tự ngắt trang (#12) làm dấu phân cách trang
    Lưu sắp xếp trang ban đầu.

Dấu phân tách

Chỉ định ký tự sẽ được sử dụng để phân tách các cột dữ liệu trong tài liệu CSV đầu ra.

Mã hóa

ABBYY FineReader phát hiện trang mã tự động. Để thay đổi trang mã, chọn trang mã mong muốn từ danh sách thả xuống trong Mã hóa.

Giữ gìn siêu dữ liệu văn bản, chẳng hạn như tác giả và từ khóa

Giữ nguyên siêu dữ liệu khi bạn lưu tài liệu. Tùy chọn này được bật theo mặc định.

Nếu bạn muốn thay đổi siêu dữ liệu của tài liệu, nhấp vào nút Chỉnh sửa siêu dữ liệu..., thực hiện các thay đổi mong muốn và nhấp OK.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.