Gợi ý để cải thiện chất lượng OCR

Phần này cung cấp lời khuyên về chọn các tùy chọn OCR phù hợp nhất với cấu trúc tài liệu của bạn và chọn cài đặt đúng để xử lý các tình huống phi tiêu chuẩn.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.