Chữ ký ảnh

ABBYY FineReader cho phép bạn thêm chữ ký ảnh vào tài liệu PDF.

  1. Trên thanh công cụ Công cụ PDF nhấp > Tạo chữ ký từ hình ảnh....
    Nếu bạn đã tạo một số chữ ký, chọn một chữ ký từ danh sách chữ ký sẵn có. Hoặc, nhấp Chữ ký khác > Tạo chữ ký từ hình ảnh....
  2. Trong hộp thoại Tạo chữ ký từ hình ảnh, nhấp Mở hình ảnh để chọn một tệp hình ảnh hoặc nhấp Dán hình ảnh từ Bảng nhớ tạm để dán chữ ký đang được lưu trữ trên Khay nhớ tạm.
  3. Bạn có thể thay đổi kích thước của chữ ký và chỉnh nền trong suốt.
  4. Nhấp Lưu.
  5. Đặt chữ ký vào nơi bạn muốn chữ ký xuất hiện trên trang.
  6. Bạn có thể thay đổi kích thước, xoay hoặc di chuyển chữ ký đến một vị trí khác trong tài liệu.

Kết quả là, chữ ký ảnh của bạn sẽ xuất hiện trong tài liệu.

Bạn có thể thêm một số lượng chữ ký bất kỳ vào một tài liệu.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa chữ ký ảnh. Xem thêm: Chữ ký văn bản.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.