Thêm dấu trang

PDF Editor cho phép bạn thêm dấu trang vào tài liệu PDF.

Để tạo dấu trang trong ngăn Dấu trang hoặc sử dụng trình đơn lối tắt.

 1. Để tạo dấu trang trong ngăn Dấu trang:
  1. Nhấp vào nút trên thanh dọc ở bên trái hoặc nhấp Xem > Dấu trang. Ngăn Dấu trang sẽ mở ra.
  2. Nhấp và nhập tên cho dấu trang của bạn.
  3. Theo mặc định, dấu trang mới tạo sẽ đưa đến đầu trang hiện tại.
 2. Để tạo dấu trang bằng trình đơn lối tắt:
  1. Chọn một đoạn văn bản, ảnh hoặc bất kỳ vị trí nào khác trong tài liệu mà bạn muốn tạo dấu trang.
  2. Nhấp chuột phải vào lựa chọn và nhấp Thêm dấu trang... trên trình đơn lối tắt.
  3. Nhập tên cho dấu trang của bạn trong ngăn Dấu trang.
   Nếu bạn tạo dấu trang cho một đoạn văn bản, văn bản được chọn sẽ được sử dụng làm tên của dấu trang.
  4. Dấu trang mới tạo sẽ đưa đến đoạn văn bản, ảnh hoặc vị trí khác trong tài liệu mà bạn đã chọn.

Để chọn đích khác cho dấu trang của bạn, nhấp Đặt điểm đến trên trình đơn lối tắt của dấu trang rồi nhấp vào vị trí bạn muốn chèn dấu trang trong văn bản của bạn.

Dấu trang có thể được lồng nhau. Dấu trang mới sẽ có cùng mức lồng như dấu trang đã chọn trước đó. Nếu dấu trang mới là dấu trang đầu tiên trong tài liệu, dấu trang này được đặt ở mức gốc.

Hoặc, bạn có thể tạo dấu trang bằng cách nhấp Chỉnh sửa > Thêm dấu trang....

Sắp xếp lại dấu trang...

Đổi tên dấu trang...

Xóa dấu trang...

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.