Nếu văn bản chứa quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành hoặc từ hiếm

ABBYY FineReader 14 kiểm tra các từ được nhận dạng so với từ điển nội bộ. Nếu văn bản bạn muốn nhận dạng chứa nhiều thuật ngữ chuyên ngành, từ viết tắt và tên, bạn có thể cải thiện độ chính xác nhận dạng bằng cách thêm chúng vào từ điển.

  1. Trên Công cụ trình đơn, nhấp  Xem từ điển....
  2. Trong hộp thoại Từ điển người dùng, chọn ngôn ngữ mong muốn và nhấp Xem....
  3. Hộp thoại Từ điển sẽ mở. Trong hộp thoại này, nhập một từ và nhấp Thêm từ hoặc chọn một từ và nhấp Xóa.

Nếu từ điển đã có từ mà bạn đang định thêm, một thông báo cho biết từ bạn đang định thêm đã có trong từ điển sẽ được hiển thị.

Bạn có thể nhập từ điển người dùng được tạo trong các phiên bản trước của ABBYY FineReader (tức là 9.0, 10, 11 và 12).

  1. Trên Công cụ trình đơn, nhấp  Xem từ điển....
  2. Trong hộp thoại Từ điển người dùng, chọn ngôn ngữ mong muốn và nhấp Xem....
  3. Hộp thoại Từ điển sẽ mở. Trong hộp thoại này, nhấp vào nút Nhập... và chọn tệp từ điển bạn muốn nhập (tệp này phải có phần mở rộng là *.pmd, *.txt hoặc *.dic).

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.