Πνευματικά Δικαιώματα

© 2017 ABBYY Production LLC. Η επωνυμία ABBYY, οι επωνυμίες ABBYY FineReader, ADRT και Adaptive Document Recognition Technology είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της ABBYY Software Ltd.

© 2000-2012 Datalogics, Inc.

Η επωνυμία Datalogics®, το λογότυπο DL®, οι επωνυμίες PDF2IMG™ και DLE™ είναι εμπορικά σήματα της Datalogics, Inc.

© 1984-2012 Adobe Systems Incorporated και χορηγοί αδειών χρήσης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι επωνυμίες Adobe®, Acrobat®, το λογότυπο Adobe®, το λογότυπο το λογότυπο Adobe PDF ®, Adobe® PDF Library™, το λογότυπο Powered by Adobe PDF Library, η επωνυμία Reader® είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Τμήματα αυτού του προγράμματος υπολογιστή ενέχουν πνευματικά δικαιώματα © 2008 Celartem, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τμήματα αυτού του προγράμματος υπολογιστή ενέχουν πνευματικά δικαιώματα © 2011 Caminova, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τμήματα αυτού του προγράμματος υπολογιστή ενέχουν πνευματικά δικαιώματα © 2013 Cuminas, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το DjVu προστατεύεται από την ευρεσιτεχνία Η.Π.Α. υπ’ αρ. 6.058.214. Εκκρεμούν οι ευρεσιτεχνίες άλλων χωρών.

Στηρίζεται σε τεχνολογία των AT&T Labs.

© 2002-2008 Intel Corporation. Η ονομασία Intel είναι εμπορικό σήμα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Πνευματικά δικαιώματα © 1991-2016 Unicode, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Διανέμεται υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στο http://www.unicode.org/copyright.html.

Με την παρούσα άδεια χρήσης παρέχεται δωρεάν η άδεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτήσει ένα αντίγραφο των αρχείων δεδομένων Unicode και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (τα «Αρχεία Δεδομένων») ή του λογισμικού Unicode και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το «Λογισμικό»), να χειρίζεται τα Αρχεία Δεδομένων ή το Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής ή/και πώλησης αντιγράφων των Αρχείων Δεδομένων ή του Λογισμικού, καθώς και να επιτρέψει στα πρόσωπα στα οποία θα παρασχεθούν τα Αρχεία Δεδομένων ή το Λογισμικό να κάνουν το ίδιο, υπό την προϋπόθεση ότι (α) αυτή η δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων και αδειοδότησης εμφανίζεται μαζί με όλα τα αντίγραφα των Αρχείων Δεδομένων ή του Λογισμικού, (β) αυτή η δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων και αδειοδότησης εμφανίζεται στη σχετική τεκμηρίωση και (γ) υπάρχει σαφής ειδοποίηση σε κάθε τροποποιημένο Αρχείο Δεδομένων ή στο Λογισμικό καθώς και στην τεκμηρίωση που σχετίζεται με τα Αρχεία Δεδομένων ή το Λογισμικό ότι τα δεδομένα ή το λογισμικό έχουν τροποποιηθεί.

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Εκτός εάν περιλαμβάνεται στην παρούσα ειδοποίηση, το όνομα ενός κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση ή για την προώθηση της πώλησης με άλλον τρόπο, της χρήσης ή άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτά τα Αρχεία Δεδομένων ή στο Λογισμικό χωρίς προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Η επωνυμία Unicode είναι σήμα κατατεθέν της Unicode, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

JasPer License Έκδοση 2.0:

Πνευματικά δικαιώματα © 2001-2006 Michael David Adams

Πνευματικά δικαιώματα © 1999-2000 Image Power, Inc.

Πνευματικά δικαιώματα © 1999-2000 The University of British Columbia

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τμήματα αυτού του λογισμικού ενέχουν πνευματικά δικαιώματα © 2009 The FreeType Project (www.freetype.org). Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αυτό το λογισμικό βασίζεται μερικώς στην εργασία του Independent JPEG Group.

Πρότυπο PDF-XChange © 2001-2013 της Tracker Software Products Ltd.

© Microsoft Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι επωνυμίες Microsoft, Active Directory, Excel, Office 365, OneDrive, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Visio, Windows, Windows Server και Windows Design 2012 είναι είτε σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Οι επωνυμίες Apache, OpenOffice και το λογότυπο gull είναι εμπορικά σήματα της The Apache Software Foundation κατατεθέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Από τη χρήση αυτών των σημάνσεων δεν υπονοείται καμία έγκριση από την The Apache Software Foundation.

Πνευματικά δικαιώματα (c) 1997,1998,2002,2007 Adobe Systems Incorporated

Με την παρούσα άδεια χρήσης παρέχεται δωρεάν η άδεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτήσει ένα αντίγραφο του αρχείου τεκμηρίωσης να προβεί στη χρήση, αντιγραφή, δημοσίευση, διανομή, υποαδειοδότηση ή/και πώληση αντιγράφων της τεκμηρίωσης καθώς και να επιτρέψει στα πρόσωπα στα οποία θα παρασχεθεί το Λογισμικό να κάνουν το ίδιο υπό τους εξής όρους: 

- Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση, επεξεργασία ή άλλη αλλαγή αυτού του εγγράφου και
- Η παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων και αδειοδότησης θα περιλαμβάνεται σε όλα τα αντίγραφα της τεκμηρίωσης. 

Με το παρόν χορηγείται δωρεάν άδεια σε οποιοδήποτε άτομο λαμβάνει ένα αντίγραφο αυτού του αρχείου τεκμηρίωσης, να δημιουργεί δικό του παράγωγο έργο από το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου για χρήση, αντιγραφή, δημοσίευση, διανομή, υποαδειοδότηση ή/και πώληση των παράγωγων έργων και να επιτρέπει σε άλλους να κάνουν το ίδιο, υπό την προϋπόθεση ότι το παράγωγο έργο δεν παρουσιάζεται ως αντίγραφο ή έκδοση αυτού του εγγράφου. 

Η Adobe δεν φέρει ευθύνη απέναντι σε τρίτους για οποιαδήποτε απώλεια εσόδων ή κερδών ή για άμεση, έμμεση, θετική, ειδική, αποθετική ή άλλη παρόμοια ζημία βάσει αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αμέλειας ή της αντικειμενική ευθύνης), σύμβασης ή άλλης νομικής ή δίκαιης βάσης ακόμη κι αν η Adobe έχει ενημερωθεί ή είχε λόγο να γνωρίζει την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Το υλικό της Adobe παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ». Η Adobe αποποιείται όλες τις ρητές, νόμιμες ή σιωπηρές εγγυήσεις που σχετίζονται με το υλικό της Adobe, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αυτών που αφορούν την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων που αφορούν το υλικό της Adobe.

Πνευματικά δικαιώματα © 2010-2013 Marti Maria Saguer. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πνευματικά δικαιώματα (c) 2003 Calyptix Security Corporation

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Ο κώδικας αυτός προέρχεται από λογισμικό που συνεισέφερε στην Calyptix Security Corporation ο Yuliang Zheng. Η αναδιανομή και η χρήση με τη μορφή πηγαίου και δυαδικού κώδικα, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι παρακάτω όροι: 1. Οι εκδόσεις αναδιανομής του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης. 2. Οι εκδόσεις αναδιανομής σε μορφή δυαδικού κώδικα θα πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης στο υλικό τεκμηρίωσης ή/και στο άλλο υλικό που παρέχεται κατά τη διανομή. 3. Η επωνυμία της εταιρείας Calyptix Security Corporation και τα ονόματα των συνεργατών της δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επικύρωση ή την προώθηση προϊόντων που θα προκύψουν από το λογισμικό αυτό, χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη, έγγραφη άδεια. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ.

Πνευματικά δικαιώματα Miama Nueva (c) 2014, Linus Romer, με δεσμευμένο όνομα γραμματοσειράς Miama Nueva.

Πνευματικά δικαιώματα Pecita (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), με δεσμευμένο όνομα γραμματοσειράς Pecita.

Πνευματικά δικαιώματα Bad Script Regular (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) με δεσμευμένο όνομα γραμματοσειράς «Bad Script».

Αυτό το Λογισμικό Γραμματοσειράς αδειοδοτείται κατόπιν της άδειας SIL Open Font License, έκδοση 1.1.

Αυτή η άδεια χρήσης αντιγράφεται στη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη και είναι επίσης διαθέσιμη με μια ενότητα με Συνήθεις ερωτήσεις στη διεύθυνση: http://scripts.sil.org/OFL

MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm

Πνευματικά δικαιώματα (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Δημιουργήθηκε το 1991. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αυτό το λογισμικό προήλθε από την RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

Πνευματικά δικαιώματα (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό το οποίο έχει αναπτύξει το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). 
Πνευματικά δικαιώματα (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό κρυπτογράφησης δημιουργημένο από τον Eric Young (eay@cryptsoft.com) 
Ο Eric Young είναι ο δημιουργός των τμημάτων της βιβλιοθήκης που χρησιμοποιείται. 
Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό δημιουργημένο από τον Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

OpenSSL License Πνευματικά δικαιώματα (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η αναδιανομή και η χρήση με τη μορφή πηγαίου και δυαδικού κώδικα, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι παρακάτω όροι: 1. Οι εκδόσεις αναδιανομής του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης. 2. Οι εκδόσεις αναδιανομής σε μορφή δυαδικού κώδικα θα πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης στο υλικό τεκμηρίωσης ή/και στο άλλο υλικό που παρέχεται κατά τη διανομή. 3. Όλο το διαφημιστικό υλικό που αναφέρει δυνατότητες ή χρήσεις αυτού του λογισμικού πρέπει να φέρει την παρακάτω δήλωση: «Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από την OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)» 4. Οι ονομασίες «OpenSSL Toolkit» και «OpenSSL Project» δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επικύρωση ή την προώθηση προϊόντων που θα προκύψουν από το λογισμικό χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Για μια έγγραφη άδεια, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση openssl-core@openssl.org. 5. Τα προϊόντα που θα προκύψουν από αυτό το λογισμικό δεν θα πρέπει να ονομάζονται «OpenSS»" ούτε η ένδειξη «OpenSSL» θα πρέπει να εμφανίζεται στις ονομασίες τους χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του OpenSSL Project. 6. Οι εκδόσεις αναδιανομής οποιασδήποτε μορφής πρέπει να φέρουν την παρακάτω δήλωση: «Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό το οποίο έχει αναπτύξει το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)» ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ OpenSSL PROJECT «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΤΟ OpenSSL PROJECT ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ.

Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό κρυπτογράφησης δημιουργημένο από τον Eric Young (eay@cryptsoft.com). Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό δημιουργημένο από τον Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Άδεια χρήσης πρωτοτύπου SSLeay
Πνευματικά δικαιώματα (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το πακέτο είναι μια υλοποίηση SSL δημιουργημένη από τον Eric Young (eay@cryptsoft.com). Η υλοποίηση γράφτηκε έτσι, ώστε να συμμορφώνεται με το Netscapes SSL. Η βιβλιοθήκη αυτή διατίθεται δωρεάν για εμπορική και μη εμπορική χρήση υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παρακάτω όροι. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για όλους τους κώδικες που υπάρχουν σε αυτήν την έκδοση διανομής, είτε είναι κώδικας RC4, RSA, lhash, DES, κ.λπ., κι όχι μόνο κώδικας SSL. Η τεκμηρίωση SSL που περιλαμβάνεται σε αυτήν την έκδοση διανομής καλύπτεται από τους ίδιους όρους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, με την εξαίρεση ότι κάτοχος είναι ο Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Τα πνευματικά δικαιώματα εξακολουθούν να ανήκουν στον Eric Young και ως εκ τούτου οποιεσδήποτε δηλώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων περιλαμβάνονται στον κώδικα δεν θα πρέπει να καταργούνται. Εάν αυτό το πακέτο χρησιμοποιείται σε ένα προϊόν, θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο Eric Young είναι ο δημιουργός των τμημάτων της βιβλιοθήκης που χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να γίνεται σε μορφή μηνύματος κειμένου κατά την εκκίνηση του προγράμματος ή στην τεκμηρίωση (ηλεκτρονική ή έντυπη) που παρέχεται με το πακέτο. Η αναδιανομή και η χρήση με τη μορφή πηγαίου και δυαδικού κώδικα, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι παρακάτω όροι: 1. Οι εκδόσεις αναδιανομής του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν τη δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης. 2. Οι εκδόσεις αναδιανομής σε μορφή δυαδικού κώδικα θα πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης στο υλικό τεκμηρίωσης ή/και στο άλλο υλικό που παρέχεται κατά τη διανομή. 3. Όλο το διαφημιστικό υλικό που αναφέρει δυνατότητες ή χρήσης αυτού του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ πρέπει να φέρει την παρακάτω δήλωση: «Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό κρυπτογράφησης δημιουργημένο από τον Eric Young (eay@cryptsoft.com)» Η λέξη «κρυπτογράφησης» μπορεί να παραλειφθεί εάν οι ρουτίνες της βιβλιοθήκης που χρησιμοποιούνται δεν σχετίζονται με την κρυπτογράφηση :-). 4. Εάν συμπεριλάβετε οποιονδήποτε κώδικα που σχετίζεται αποκλειστικά με τα Windows (ή είναι παράγωγος αυτού) από τον κατάλογο εφαρμογών (κώδικας εφαρμογών) πρέπει να συμπεριλάβετε την εξής δήλωση: «Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που έχει γράψει ο Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)» ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ERIC YOUNG «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ Ή ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ. Οι όροι άδειας χρήσης και διανομής για οποιαδήποτε δημοσίως διαθέσιμη έκδοση ή παράγωγο αυτού του κώδικα δεν μπορούν να αλλάξουν. Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας δεν μπορεί απλά να αντιγραφεί και να τεθεί υπό μια άλλη άδεια διανομής [συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας άδειας για κυβερνητική χρήση.]

Chrome V8

Πνευματικά δικαιώματα 2006-2011, οι δημιουργοί του έργου V8. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πνευματικά δικαιώματα 2014, οι δημιουργοί του έργου V8. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η αναδιανομή και η χρήση με τη μορφή πηγαίου και δυαδικού κώδικα, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι παρακάτω όροι:

* Οι εκδόσεις αναδιανομής του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης.

* Οι εκδόσεις αναδιανομής σε μορφή δυαδικού κώδικα θα πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης στο υλικό τεκμηρίωσης ή/και στο άλλο υλικό που παρέχεται κατά τη διανομή.

* Η επωνυμία της Google Inc. και τα ονόματα των συνεργατών της δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επικύρωση ή την προώθηση προϊόντων που θα προκύψουν από το λογισμικό αυτό, χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη, έγγραφη άδεια.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ.

Chrome V8 / Strongtalk

Πνευματικά δικαιώματα (c) 1994-2006 Sun Microsystems Inc.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η αναδιανομή και η χρήση με τη μορφή πηγαίου και δυαδικού κώδικα, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι παρακάτω όροι:

* Οι εκδόσεις αναδιανομής του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης.

* Οι εκδόσεις αναδιανομής σε μορφή δυαδικού κώδικα θα πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο όρων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης στο υλικό τεκμηρίωσης ή/και στο άλλο υλικό που παρέχεται κατά τη διανομή.

* Η επωνυμία της Sun Microsystems ή τα ονόματα των συνεργατών της δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επικύρωση ή την προώθηση προϊόντων που θα προκύψουν από το λογισμικό αυτό, χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη, έγγραφη άδεια.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ.

Το TWAIN Toolkit διανέμεται ως έχει. Ο προγραμματιστής και οι διανομείς του TWAIN Toolkit ρητά αποποιούνται όλες τις σιωπηρές, ρητές ή νόμιμες εγγυήσεις συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, μη παράβασης των δικαιωμάτων τρίτων και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ούτε οι προγραμματιστές ούτε οι διανομείς θα φέρουν ευθύνη για ζημίες, είτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, θετικές είτε αποθετικές, ως αποτέλεσμα της αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής ή άλλης χρήσης του TWAIN Toolkit.

Η επωνυμία EPUB και το λογότυπο EPUB είναι καταχωρημένα σήματα κατατεθέντα του IDPF (International Digital Publishing Forum).

Η ονομασία JavaScript είναι κατατεθέν εμπορικό σήματα της Oracle ή/και των θυγατρικών της. 

Οι ονομασίες Amazon, Kindle και το σχετικό λογότυπο είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.

Η ονομασία Arial είναι εμπορικό σήμα της The Monotype Corporation και μπορεί να είναι κατατεθέν σε ορισμένες δικαιοδοσίες.

Η ονομασία Palatino είναι εμπορικό σήμα της The Monotype Corporation και μπορεί να είναι κατατεθέν σε ορισμένες άλλες δικαιοδοσίες.

Η ονομασία Lucida είναι εμπορικό σήμα της Bigelow & Holmes Inc. κατατεθέν στο Αμερικανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να είναι κατατεθέν σε άλλες δικαιοδοσίες.

Οι ονομασίες Corel and WordPerfect είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Corel Corporation ή/και των θυγατρικών της στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες Citrix, Citrix XenApp και το λογότυπο Citrix είναι εμπορικά σήματα της Citrix Systems, Inc. ή/και ενός ή περισσότερων θυγατρικών της και μπορεί να είναι κατατεθέντα στο Αμερικάνικο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων και σε άλλες χώρες. Οι δηλώσεις που διατυπώνονται και οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν ανήκουν αποκλειστικά στην ABC EDUCATION SERVICES και δεν αντιπροσωπεύουν την οπτική της Citrix Systems, Inc. Αυτή η παρουσίαση δεν αποτελεί έγκριση οποιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας ή άποψης. Η Citrix δεν παρέχει καμία αντιπροσώπευση, εγγύηση ή διαβεβαίωση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα, τη διαθεσιμότητα ή την ενημέρωση ή την εγκυρότητα του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην παρούσα παρουσίαση ή σε οποιοδήποτε υλικό σχετίζεται με αυτήν την παρουσίαση. Σε καμία περίπτωση, η Citrix, οι αντιπρόσωποι, οι προϊστάμενοι, οι εργαζόμενοι, οι δικαιούχοι ή οι θυγατρικές δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ζημιών για απώλεια κερδών, επιχειρηματικές πληροφορίες, απώλεια πληροφοριών) προκύπτει από τις πληροφορίες ή τις δηλώσεις που περιέχονται στην παρουσίαση. Η ευθύνη για οποιαδήποτε εξάρτησή σας από αυτό το περιεχόμενο βαρύνει αποκλειστικά εσάς. 

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν αποκλειστικά στους αντίστοιχους κατόχους τους.

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.