Tài liệu trên ứng dụng di động

Bạn có thể tạo tài liệu trong ứng dụng di động FineReader PDF và tiếp tục làm việc với tài liệu này trong FineReader PDF trên máy tính.

Để gửi tài liệu từ điện thoại thông minh đến máy tính, hãy làm như sau:

  1. Cài đặt ứng dụng di động FineReader PDF trên thiết bị iOS/Android (có sẵn trong App StoreGoogle Play).
  2. Tạo tài liệu trên thiết bị iOS/Android bằng ứng dụng di động FineReader PDF.
  3. Gửi tài liệu đó đến máy tính bằng tính năng xuất đến Google Drive (FineReader).

Tiếp theo, để truy cập nhanh vào các tài liệu được tạo bằng ứng dụng di động:

  1. Cài đặt ứng dụng lưu trữ đám mây Google Drive vào máy tính.
    Tải xuống ứng dụng Google Drive cho Windows từ trang web của Google.
  2. Trên màn hình chính, chỉ định thư mục FineReader trong bộ lưu trữ Google Drive cục bộ bằng cách nhấp vào Chọn thư mụctrong tabỨng dụng di động.
  3. Hãy chọn tài liệu hoặc thư mục thích hợp từ danh sách tài liệu và thư mục ứng dụng di động sẽ được hiển thị.
  4. Thực hiện các thay đổi và lưu tài liệu.

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với các tài liệu được tạo bằng ứng dụng di động, hãy xem Tích hợp với ứng dụng di động.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.