So sánh các tài liệu Word

Để so sánh tài liệu Word với phiên bản trước đó, hãy thực hiện như sau:

  1. Tạo hoặc mở tài liệu Word phù hợp bằng Microsoft Word.
  2. Trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF 15, nhấp  So sánh tài liệu với...
  3. Thao tác này sẽ mở tài liệu được chỉ định trong cửa sổ ABBYY Compare Documents. Tiếp theo, chọn tài liệu thứ hai để so sánh với tài liệu đã mở. Để biết thêm thông tin về tính năng so sánh tài liệu, hãy xem so sánh tài liệu.

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.