Đăng ký ABBYY FineReader

Kính mời bạn đăng ký bản sao ABBYY FineReader 14 và hưởng những lợi ích đặc biệt cho người dùng đã đăng ký. Đăng ký là tùy chọn.

Bạn có thể đăng ký bản sao ABBYY FineReader của mình:

  • Bằng cách cung cấp thông tin liên hệ của bạn khi kích hoạt bản sao sản phẩm của bạn.
    Nếu bạn chọn không kích hoạt ABBYY FineReader trong quá trình kích hoạt, bạn sẽ có thể đăng ký sau vào bất cứ thời điểm nào thuận tiện.
  • Bằng cách nhấp Trợ giúp > Đăng ký... và cung cấp thông tin liên hệ của bạn trong hộp thoại đăng ký
  • Bằng cách hoàn thành quá trình đăng ký trên trang web ABBYY (https://www.abbyy.com/).

Người dùng đăng ký sẽ được hưởng các lợi ích sau:

  1. Miễn phí hỗ trợ kỹ thuật.*
  2. ABBYY Screenshot Reader, một ứng dụng dễ sử dụng dùng để chụp ảnh màn hình và nhận dạng văn bản trên màn hình.
  3. Có thể khôi phục số sêri của bạn nếu bạn bị mất (ví dụ: khi cài đặt lại hệ điều hành).

Chúng tôi cũng gửi cho bạn thông báo về các bản cập nhật và phiên bản mới của sản phẩm nếu bạn chỉ rõ bạn đồng ý nhận những thông báo này trong quá trình đăng ký.

* Xem thêm: trang hỗ trợ kỹ thuật của trang web ABBYY (https://www.abbyy.com/en-us/support/).

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.