Cài đặt và khởi động ABBYY FineReader

Cài đặt ABBYY FineReader trên một máy tính

  1. Nhấp đúp vào tệp Setup.exe trên đĩa cài đặt hoặc phương tiện phân phối khác.
  2. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình trong Trình hướng dẫn cài đặt.

Triển khai ABBYY FineReader 14 trong mạng LAN

ABBYY FineReader 14 có thể được cài đặt và sử dụng trong mạng cục bộ.*. Phương thức cài đặt tự động hóa mang lại cho bạn tốc độ và sự linh hoạt khi cài đặt ABBYY FineReader trên mạng cục bộ, vì bạn không cần phải cài đặt chương trình thủ công trên mỗi máy trạm riêng lẻ.

Cài đặt bao gồm hai giai đoạn. Trước tiên, chương trình được cài đặt trên máy chủ. Từ máy chủ, có thể cài đặt chương trình trên các máy trạm bằng cách sử dụng một trong bốn phương pháp sau:

  • Sử dụng Active Directory
  • Sử dụng Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  • Từ dòng lệnh
  • thủ công trong chế độ tương tác

Để biết thêm thông tin về cài đặt ABBYY FineReader trên máy tính trạm, sử dụng Trình quản lý giấy phép và thao tác với chương tình trong mạng cục bộ, vui lòng tham khảo Hướng dẫn cho người quản trị hệ thống.

Tải xuống Hướng dẫn cho người quản trị hệ thống

Khởi động ABBYY FineReader

Để khởi động ABBYY FineReader 14:

  • Nhấp vào nút Bắt đầu trong Windows và nhấp Tất cả các chương trình > ABBYY FineReader 14 (trong Windows 10, nhấp vào Bắt đầu > Tất cả các chương trình sau đó nhấp ABBYY FineReader 14).
  • Hoặc nhấp chuột phải vào tệp tài liệu trong Windows Explorer (tài liệu ày phải ở một trong các định dạng bất kỳ được hỗ trợ) rồi nhấp Chỉnh sửa với ABBYY FineReader 14 hoặc Chuyển đổi với ABBYY FineReader 14 và chọn một trong các lệnh chuyển đổi.

* Tính năng này không khả dụng ở một số phiên bản ABBYY FineReader 14. Xem thêm: Trang FineReader của trang web ABBYY (http://www.ABBYY.com/FineReader/) để xem danh sách các phiên bản và tính năng của chương trình.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.