Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và luôn bảo vệ thông tin của bạn một cách nghiêm ngặt. Chúng tôi sẽ thu thập, xử lý và sử dụng mọi dữ liệu từ bạn theo điều kiện bảo mật và phù hợp với Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo bằng email có tin tức về sản phẩm, thông tin về giá, các ưu đãi đặc biệt và các thông tin khác về sản phẩm và công ty chỉ khi bạn đồng ý nhận những thông tin như vậy từ chúng tôi bằng cách chọn tùy chọn tương ứng trong hộp thoại đăng ký sản phẩm. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa địa chỉ email của bạn khỏi danh sách gửi vào mọi thời điểm.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.