Параметри в команден ред за преобразуване на документи

За да започнете преобразуване на документи в редактируем формат, изпълнете следната команда:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

FineReaderOCR.exe

Пътят до файла FineReaderOCR.exe в инсталационната папка на програмата.


Ако пълният път съдържа интервали, поставете го в кавички.

<ImageSourceCommands> – изходни документи за разпознаване ImageFiles

Пътят до файла с изображения или PDF документа.


Можете да зададете няколко файла, като ги разделите с интервали. Ако пълният път съдържа интервали, поставете го в кавички.

/scan [SourceName]

Получава изображение от скенера.  SourceName е името на скенера.


Ако SourceName не е указано, по подразбиране се взима последно използваният скенер. Ако името на скенера съдържа интервали, поставете го в кавички.

<RecognitionCommands> – параметри за разпознаване /lang LangName

LangName е езикът за разпознаване.  


Ако LangName не е указан, по подразбиране се взима последно използваният език. Можете да укажете няколко езика за разпознаване, като ги разделите с интервали.


За списъка с поддържани езици за разпознаване в команден ред, вижте Стойности на параметър LangName в команден ред.


Можете да зададете персонализиран език за разпознаване, ако е записан в папката на OCR проекта. За да направите това, поставете два символа @ преди името му, напр. „@@ UserLang“. Името на персонализирания език не може да съдържа символи, различни от букви и цифри, като ! или @.

<ExportCommands> – експорт на резултати от разпознаване /send Target

Target е името на външно приложение, към което ще бъдат изпратени резултатите от разпознаването. Заменете Target с едно от следните:

  • MSWord – Microsoft Word;
  • MSExcel – Microsoft Excel;    
  • OpenOffice – Apache OpenOffice;
  • Mail – Вашето имейл приложение (резултатите са във формат Microsoft Word);
  • Clipboard – клипборд;
  • WebBrowser – Вашият уеб браузър по подразбиране;
  • PDFViewer – Вашата програма за преглед на PDF файлове по подразбиране;
  • PowerPoint – Microsoft PowerPoint.

Примерна команда:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Guide_German.pdf /lang German /send MSWord

Горната команда ще използва редактор за OCR, за да преобразува и отвори файл на немски език с име Guide_German.pdf в Microsoft Word.

За да научите повече за автоматичното записване на резултатите от преобразуването, вижте Използване на команден ред за записване на резултати от преобразуване при стартиране на програмата.

12.06.2024 14:29:08

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.