Phím tắt

ABBYY FineReader 12 cung cấp các phím tắt sau cho các lệnh thường sử dụng nhất. Bạn cũng có thể tạo phím tắt của riêng mình.

Để tạo phím tắt:

  1. Trên menu Công cụ, nhấp vào Tùy chỉnh… để mở hộp thoại Tùy chỉnh thanh công cụ và lối tắt.
  2. Trên tab Phím tắt, trong trường Thể loại, chọn danh mục.
  3. Trong trường Lệnh, chọn lệnh bạn muốn tạo phím tắt hoặc lệnh có phím tắt bạn muốn thay đổi.
  4. Nhấp vào bên trong trường Bấm phím tắt mới và sau đó, trên bàn phím, bấm các phím bạn muốn sử dụng làm phím tắt cho lệnh đã chọn.
  5. Nhấp vào Gán. Các phím bạn đã chỉ định sẽ được thêm vào hộp Phím tắt hiện tại.
  6. Nhấp vào OK để lưu thay đổi.
  7. Để trả lại phím tắt về các giá trị mặc định của chúng, nhấp vào Đặt lại (đối với danh mục lệnh đã chọn) hoặc Đặt lại tất cả (đối với tất cả các phím tắt).
Menu Tệp
Lệnh Phím tắt
Quét các trang… Ctrl+K
Mở tệp PDF hoặc hình ảnh… Ctrl+O
Tài liệu FineReader mới Ctrl+N
Mở tài liệu FineReader… Ctrl+Shift+N
Lưu tài liệu dưới dạng Ctrl+S
Lưu các trang dưới dạng hình ảnh… Ctrl+Alt+S
Gửi tài liệu qua email Ctrl+M
Gửi hình ảnh qua email Ctrl+Alt+M
In văn bản Ctrl+P
In ảnh Ctrl+Alt+P

Quay lại đầu trang

Menu Chỉnh sửa
Lệnh Phím tắt
Hoàn tác Ctrl+Z
Làm lại Ctrl+Enter
Cắt Ctrl+X
Sao chép

Ctrl+C

Ctrl+Insert

Dán

Ctrl+V

Shift+Insert

Xóa Xóa
Chọn tất cả Ctrl+A
Tìm… Ctrl+F
Tìm tiếp F3
Thay thế… Ctrl+H

Quay lại đầu trang

Menu Xem
Lệnh Phím tắt
Hiển thị cửa sổ trang F5
Chỉ hiển thị cửa sổ hình ảnh F6
Hiển thị cửa sổ hình ảnh và văn bản F7
Chỉ hiển thị cửa sổ văn bản F8
Hiển thị cửa sổ thu phóng Ctrl+F5
Cửa sổ tiếp theo Ctrl+Tab
Cửa sổ trước Ctrl+Shift+Tab

Quay lại đầu trang

Menu Tài liệu
Lệnh Phím tắt
Đọc tài liệu Ctrl+Shift+R
Phân tích tài liệu Ctrl+Shift+E
Chuyển đến trang tiếp theo

Alt+Mũi tên xuống

Trang Up

Chuyển đến trang trước

Alt+Mũi tên lên

Trang Down

Chuyển đến trang… Ctrl+G
Đóng trang hiện tại Ctrl+F4

Quay lại đầu trang

Menu Trang
Lệnh Phím tắt
Đọc trang Ctrl+R
Phân tích trang Ctrl+E
Chỉnh sửa hình ảnh… Ctrl+Shift+C
Xóa tất cả vùng và văn bản Ctrl+Delete
Xóa văn bản Ctrl+Shift+Delete
Thuộc tính trang… Alt+Enter

Quay lại đầu trang

Menu Vùng

Lệnh Phím tắt
Vùng đọc Ctrl+Shift+B
Đổi loại vùng thành Văn bản Ctrl+2
Đổi loại vùng thành Bảng Ctrl+3
Đổi loại vùng thành Ảnh Ctrl+4
Đổi loại vùng thành Ảnh nền Ctrl+6
Đổi loại vùng thành Mã vạch Ctrl+5
Đổi loại vùng thành Vùng nhận dạng Ctrl+1

Quay lại đầu trang

Menu Công cụ
Lệnh Phím tắt
Trình quản lý tác vụ… Ctrl+T
Hot Folder… Ctrl+Shift+H
Xem từ điển… Ctrl+Alt+D
Trình biên tập ngôn ngữ… Ctrl+Shift+L
Trình biên tập mẫu… Ctrl+Shift+A
Xác minh… Ctrl+F7
Lỗi tiếp theo Shift+F4
Lỗi trước Shift+F5
Tùy chọn… Ctrl+Shift+O

Quay lại đầu trang

Menu Trợ giúp
Lệnh Phím tắt
Trợ giúp F1

Quay lại đầu trang

Chung
Lệnh Phím tắt
In đậm đoạn văn bản đã chọn Ctrl+B
In nghiêng đoạn văn bản đã chọn Ctrl+I
Gạch chân đoạn văn bản đã chọn Ctrl+U
Đi tới ô bảng Các phím mũi tên
Chuyển sang cửa sổ Trang Alt+1
Chuyển sang cửa sổ Hình ảnh Alt+2
Chuyển sang cửa sổ Văn bản Alt+3
Chuyển sang cửa sổ Thu phóng Alt+4

Quay lại đầu trang

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.