Tạo biểu mẫu

Để tạo biểu mẫu:

 1. Trong Trình sửa PDF, hãy tạo một tài liệu mới hoặc mở một tài liệu hiện có.
  Xem thêm: Xem tài liệu PDF
 2. Chuyển sang chế độ sửa biểu mẫu.
  Để làm điều này, hãy điều hướng đến tab Trình biên tập Biểu mẫu. Thanh công cụ trên tab này sẽ hiển thị các loại trường khác nhau có thể được thêm vào tài liệu PDF.
  Nếu biểu mẫu của bạn đã chứa các trường tương tác, tên của các trường này sẽ được hiển thị trên biểu mẫu. Nếu bạn không muốn thấy tên trường, nhấp chuột phải vào bất cứ vị trí nào trên biểu mẫu và bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh mục Hiển thị Tên Trường trên trình đơn lối tắt. Hoặc bạn cũng có thể nhấp vào Trình biên tập Biểu mẫu > Hiển thị Tên Trường.  Ở chế độ sửa biểu mẫu, các công cụ PDF chính sẽ chuyển sang trạng thái không khả dụng.
 3. Thêmsửa các trường của biểu mẫu theo yêu cầu và điều chỉnh vị trí của các trường này trên trang.
  Chỉ có thể định vị lại các trường này trên trang hiện tại.
  Để xem các trường của biểu mẫu sẽ hiển thị ra sao với vai trò người dùng, hãy thoát khỏi chế độ sửa biểu mẫu.

  Bạn có thể thêm các kiểu trường như sau:
 4. Lưu lại biểu mẫu.
  Việc lưu biểu mẫu dưới dạng tài liệu PDF (Tệp > Lưu dưới dạng > Tài liệu PDF...) sẽ bảo vệ các trường tương tác để bạn hoặc người dùng khác có thể điền vào biểu mẫu khi họ mở tệp PDF. Việc lưu biểu mẫu của bạn dưới các định dạng khác (ví dụ: Microsoft Word) sẽ khiến người dùng khác không thể sửa được.

Để điền vào biểu mẫu PDF, hãy thoát khỏi chế độ sửa biểu mẫu.

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.