Cài đặt DjVu

Hiện có các cài đặt sau:

Lưu chế độ

Tùy thuộc vào cách bạn định sử dụng tài liệu, chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  • Văn bản dưới hình ảnh trang
    Tùy chọn này lưu toàn bộ trang thành một hình ảnh và đặt văn bản đã nhận dạng ở bên dưới hình ảnh đó. Do đó, bạn có được tài liệu DjVu có thể tìm kiếm trông gần giống như tài liệu gốc.
  • Chỉ hình ảnh trang
    Tùy chọn này lưu hình ảnh chính xác của trang. Tài liệu đầu ra sẽ trông gần giống như tài liệu gốc, nhưng văn bản trong tài liệu sẽ không thể tìm kiếm được.

Cài đặt ảnh

Tài liệu chứa số lượng ảnh lớn có thể có kích cỡ rất lớn. Chất lượng của ảnh và kích cỡ của tệp thu được có thể được tinh chỉnh bằng các tùy chọn trong Chất lượng hình ảnh danh sách thả xuống.

Gợi ý. Để thay đổi cài đặt lưu ảnh, nhấp vào Tùy chỉnh.... Trong hộp thoại  Cài đặt tùy chỉnh chọn cài đặt mong muốn và nhấp OK.

Đa lớp

Định dạng DjVu sử dụng kỹ thuật nén đặc biệt tách riêng hình ảnh trang vào các lớp và áp dụng phương thức nén khác nhau cho mỗi lớp đó. Theo mặc định, ABBYY FineReader sẽ tự động xác định liệu có sử dụng nén nhiều lớp trên trang hay không (tức là tùy chọn Nhiều lớp được đặt thành Tự động). Đặt tùy chọn Nhiều lớp thành Luôn bật nếu bạn muốn sử dụng nén nhiều lớp trên tất cả các trang hoặc Luôn tắt nếu bạn không muốn sử dụng nén nhiều lớp.

Giữ gìn siêu dữ liệu văn bản, chẳng hạn như tác giả và từ khóa

Giữ nguyên siêu dữ liệu khi bạn lưu tài liệu. Tùy chọn này được bật theo mặc định.

Nếu bạn muốn thay đổi siêu dữ liệu của tài liệu, nhấp vào nút Chỉnh sửa siêu dữ liệu..., thực hiện các thay đổi mong muốn và nhấp OK.

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.