Lưu kết quả bằng dòng lệnh

Cần có giấy phép ABBYY FineReader thích hợp.

Sử dụng dòng lệnh để lưu kết quả chuyển đổi khi khởi chạy chương trình

Để chuyển đổi tài liệu đã quét, tệp tin PDF, và/hoặc tệp ảnh sang định dạng có thể chỉnh sửa và lưu kết quả, hãy chạy lệnh sau:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands> <OtherCommands>

FineReaderOCR.exe

Đường dẫn đến tệp FineReaderOCR.exe trong thư mục cài đặt chương trình.

Nếu đường dẫn đầy đủ đến tệp tin có chứa dấu cách, hãy đặt đường dẫn trong dấu ngoặc kép.

<ImageSourceCommands> - tài liệu gốc cần nhận dạng Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Tham số dòng lệnh để chuyển đổi tài liệu.
<RecognitionCommands> - tham số nhận dạng Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Tham số dòng lệnh để chuyển đổi tài liệu.
<ExportCommands> - lưu kết quả /out Out.Ext

Out.Ext là đường dẫn đến tệp tin có chứa kết quả nhận dạng, trong đó .Ext là đuôi tệp tin. Nếu tên này đã được sử dụng cho một tệp tin khác, tên sẽ được sửa lại.


Để xem danh sách các định dạng tệp tin được hỗ trợ, vui lòng xem Các định dạng tài liệu được hỗ trợ.

<OtherCommands> /report ReportFile Tạo báo cáo về các tác vụ chuyển đổi đã hoàn tất.  ReportFile là đường dẫn đến tệp tin báo cáo.

Lệnh mẫu:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Document1.pdf /lang French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile\log.txt

Lệnh trên sẽ sử dụng OCR Editor để chuyển đổi và lưu tệp tin tiếng Pháp có tên Document1.pdf sang tệp tin có tên Result.docx. Ngoài ra, tệp tin báo cáo có tên ReportFile cũng sẽ được tạo.

Sử dụng dòng lệnh để lưu kết quả so sánh khi khởi chạy chương trình

Để so sánh hai bản của một tài liệu và lưu kết quả, hãy chạy lệnh sau:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands> <ExportCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe là đường dẫn tới tệp Comparator.exe trong thư mục cài đặt chương trình.
<ImageSourceCommands> - tài liệu cần so sánh Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Tham số dòng lệnh để so sánh tài liệu.
<ComparisonCommands> - cài đặt so sánh Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Tham số dòng lệnh để so sánh tài liệu.
<ExportCommands> - lưu kết quả /saveFile:Out.Ext

Out.Ext là đường dẫn đến tệp tin có chứa kết quả so sánh, trong đó .Ext là đuôi tệp tin. Nếu tên này đã được sử dụng cho một tệp tin khác, tên sẽ được sửa lại.


Đuôi tệp tin phải phù hợp với định dạng của chế độ lưu kết quả.


Để xem danh sách các định dạng được hỗ trợ, vui lòng xem Các định dạng tài liệu được hỗ trợ.

/saveMode:SaveMode

Chế độ lưu kết quả so sánh. Thay "SaveMode" bằng một trong các cụm sau:

  • PdfDocument1 - lưu tài liệu đầu tiên dưới định dạng PDF và thêm nhận xét cho từng điểm khác biệt;
  • PdfDocument2 - lưu tài liệu thứ hai dưới định dạng PDF và thêm nhận xét cho từng điểm khác biệt;
  • Word - lưu danh sách các điểm khác biệt dưới dạng bảng Microsoft Word.

Lệnh mẫu:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

Lệnh trên sẽ chạy so sánh các tài liệu tiếng Pháp Document1.pdf và Document2.pdf. Chương trình sẽ tự động quyết định sử dụng OCR hay văn bản PDF hiện có. ABBYY So sánh tài liệu sẽ bỏ qua mọi lỗi dấu câu, không nhóm các điểm khác biệt đã tìm thấy và lưu kết quả so sánh trong tệp tin Comparison.docx (dưới dạng bảng).

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.