Μέθοδοι εγκατάστασης και ενεργοποίησης βάσει τύπο άδειας χρήσης και έκδοσης προϊόντος

Διαθεσιμότητα μεθόδων ανάπτυξης για κάθε τύπο άδειας χρήσης

Μεμονωμένη Ανά θέση εργασίας Ταυτόχρονη Διακομιστής τερματικού
Εγκατάσταση σε έναν υπολογιστή (τυπική εγκατάσταση λογισμικού) + + Δεν προτείνεται +
Εγκατάσταση σε διακομιστή τερματικού - - + +
Εγκατάσταση σε περισσότερους από έναν υπολογιστές: σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης - + + -
Εγκατάσταση σε περισσότερους από έναν υπολογιστές: σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης με αυτόματη ενεργοποίηση - + - -

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.