Automatizace zpracovávání dokumentů pomocí aplikace ABBYY FineReader

(Není k dispozici v některých verzích aplikace ABBYY FineReader. Viz také: http://www.ABBYY.com/FineReader

V aplikaci ABBYY FineReader lze při zpracování dokumentů používat vestavěné a vlastní automatizované úlohy. Svoje úlohy můžete organizovat a uspořádávat v dialogovém okně Automatizované úlohy....

 • Chcete-li otevřít dialogové okno Automatizované úlohy, klikněte na Nástroje > Automatizované úlohy.

Panel nástrojů v horní části dialogového okna Automatizované úlohy obsahuje tlačítka pro vytváření, úpravy, kopírování, odstraňování, importování a exportování úloh.

Chcete-li dokument zpracovat s použitím automatizovaných úloh, spusťte úlohu v okně Úlohy.

Vytváření vlastních automatizovaných úloh

Potřebujete-li použít kroky zpracování, které nejsou k dispozici ve vestavěných automatizovaných úlohách, můžete vytvářet vlastní automatizované úlohy. Pořadí kroků automatizované úlohy musí odpovídat pořadí operací zpracování v editoru OCR.

 1. Na panelu nástrojů klikněte na Nová.
 2. V levém podokně vyberte projekt OCR, který se má použít:
  • Vytvořit nový projekt OCR
   Zvolíte-li tuto možnost, při spuštění úlohy se vytvoří nový projekt OCR. Budete také muset určit, které možnosti dokumentu chcete při zpracování dokumentů používat: globální možnosti, které jsou dány v programu, nebo možnosti zadané v této konkrétní úloze.
  • Vybrat stávající projekt OCR
   Tuto možnost zvolte, pokud chcete, aby úloha zpracovala obrazy ze stávajícího projektu OCR.
  • Použít aktuální projekt OCR
   Tuto možnost zvolte, pokud chcete, aby úloha zpracovala obrazy z aktuálního projektu OCR.
 3. Zvolte, jakým způsobem budete získávat obrazy:
  • Otevřít obraz nebo PDF
   Tuto možnost zvolte, pokud chcete, aby úloha zpracovala obrazy nebo dokumenty PDF z dané složky (v tom případě budete tuto složku muset identifikovat).
  • Skenovat
   Tuto možnost zvolte, pokud se chystáte skenovat některé stránky (bude použito aktuální nastavení pro skenování).
   Poznámka:
   1. Tento krok je volitelný, pokud byl dříve vybrán příkaz Vybrat stávající projekt OCR nebo Použít aktuální projekt OCR.
   2. Pokud se obrazy vkládají do projektu OCR, který již obrazy obsahuje, zpracují se pouze nově přidané obrazy.
   3. Pokud některý projekt OCR, který má být zpracován, obsahuje již některé rozpoznané a některé analyzované stránky, nebudou rozpoznané stránky znovu zpracovány a analyzované stránky budou rozpoznány.
 4. Přidejte krok Analyzovat, aby se v obrazech vyhledaly oblasti, a poté tento krok konfigurujte:
  • Analyzovat rozvržení automaticky
   Aplikace ABBYY FineReader zanalyzuje obrazy a identifikuje oblasti na základě jejich obsahu.
  • Vykreslit oblasti ručně
   Aplikace ABBYY FineReader si vyžádá vykreslení příslušných oblastí ručně.
  • Použít šablonu oblasti
   Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby byla použita stávající šablona oblasti a na jejím základě proběhla analýza dokumentu. Musíte zadat buď některou z šablon, nebo si zvolte, aby vám program položil dotaz na výběr šablony při každém spuštění úlohy. Podrobnosti naleznete v kapitole Pokud zpracováváte velké množství dokumentů se stejným rozvržením.
 5. Přidejte krok OCR, potřebujete-li rozpoznat obrazy. Program poté použije možnosti OCR zadané v kroku Projekt OCR.
  Když přidáte krok OCR, přidá se automaticky i krok Analyzovat.
 6. Přidejte krok OCR, chcete-li rozpoznaný text uložit ve formátu dle vlastního výběru, poslat text nebo obrazy e-mailem nebo vytvořit kopii projektu OCR. Jedna úloha může obsahovat několik kroků uložení:
  • Uložit dokument
   Zde lze zadat název souboru, jeho formát, možnosti souboru a složku, do níž se soubor uloží.
   Abyste nemuseli při každém spuštění úlohy specifikovat novou složku, zvolte možnost Vytvořit podsložku s časovým razítkem.
  • Odeslat dokument
   Zde lze vybrat aplikaci, v níž se má výsledný dokument otevřít.
  • Odeslat dokument e-mailem
   Zde můžete zadat název souboru, jeho formát, možnosti souboru a e-mailovou adresu, na niž se má soubor odeslat.
  • Uložení obrázků
   Zde lze zadat název souboru, jeho formát, možnosti souboru a složku, do níž se obraz uloží.
   Chcete-li všechny obrazy uložit do jednoho souboru, vyberte Uložit jako jeden vícestránkový obrazový soubor (platí pouze pro obrazy ve formátech PDF, TIFF, JB2, JBIG2 a DCX).
  • Odeslat obrazy e-mailem
   Zde můžete zadat název souboru, jeho formát, možnosti souboru a e-mailovou adresu, na niž se má obraz odeslat.
  • Uložit projekt OCR
   Zde můžete zadat složku, do níž se má projekt OCR uložit.
   Poté zadejte, jaké možnosti má program použít pro uložení výsledků. Můžete volit mezi globálními možnostmi zadanými v okamžiku ukládání v programu a možnostmi, které byly zadány pro danou úlohu.
 7. Veškeré zbytné kroky z úlohy odstraňte kliknutím na tlačítko .
  V některých případech má odstranění jednoho kroku za následek nutnost odstranění jiného kroku. Pokud například odstraníte krok Analyzovat bude odstraněn i krok OCR, protože OCR nelze provádět bez předchozí analýzy obrazu.
 8. Po dokončení konfigurace všech požadovaných kroků klikněte na Dokončit.

Nově vytvořená úloha se objeví v okně Úlohy.

Chcete-li uložit automatizovanou úlohu, klikněte na Exportovat na panelu nástrojů v horní části dialogového okna Automatizované úlohy a zadejte název a složku pro danou úlohu.

Chcete-li načíst dříve vytvořenou automatizovanou úlohu, klikněte na Importovat na panelu nástrojů v horní části dialogového okna Automatizované úlohy a vyberte soubor z úlohy, který chcete importovat.

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.