Lưu kết quả so sánh

Bạn có thể lưu:

 1. Một trong số các tài liệu dưới dạng tập tin Microsoft Word mà trong đó các điểm khác biệt sẽ được hiển thị nhờ sử dụng tính năng Track Changes.  
  Để làm việc này, hãy nhấp vào nút Lưu... trong thẻ Điểm khác biệt và chọn DOCX trong chế độ Track Changes cho Tài liệu 1 / Tài liệu 2.  Ghi chú: tài liệu đã lưu là phiên bản được nhận dạng của tài liệu gốc, có nghĩa là có thể có các điểm khác biệt trực quan và các lỗi nhận dạng. Vì vậy, một tài liệu thuộc loại này chỉ được sử dụng để xem các điểm khác biệt.
 2. Một trong số các tài liệu dưới dạng tập tin PDF với các điểm khác biệt được phát hiện là các nhận xét.
  Để làm việc này, hãy nhấp vào nút Lưu... trong thẻ Điểm khác biệt và chọn PDF có nhận xét cho Tài liệu 1 / Tài liệu 2.
 3. Danh sách điểm khác biệt dưới dạng bảng Microsoft Word.
  Để làm việc này, hãy nhấp vào nút Lưu... trong thẻ Điểm khác biệt và chọn Báo cáo so sánh.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.